Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/03/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-31/27.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерския съвет на 11.03.2015 г.

  На своето заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерския съвет на 11.03.2015 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на околната среда и водите: г-н Бойко Малинов – заместник-министър на околната среда, г-жа Мария Гълъбова – директор на дирекция „Превантивна дейност“, г-жа Силвия Димитрова - началник отдел "Оценка на въздействието върху околната среда и ЕО" и г-жа Силвия Рангелова - началник отдел „ Координация по въпросите на Европейския съюз“ .

  I. С настоящия законопроект се цели въвеждането в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 г относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III).
  Законопроектът цели и транспониране на чл. 30 от Директива 2012/18/ЕС - „тежки горива“, които се добавят към списъка с петролни продукти в приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Изискванията на чл.30 следва да се прилагат от всички държави-членки на ЕС от 15 февруари 2014 г.
  В тази връзка следва да се има предвид, че по разпоредбата на чл. 30 от Севезо III Европейската комисия е стартирала спрямо България процедура за нарушение № 2014/0232 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  II. Проектът на закон предлага текстът от действащия ЗООС относно Регламент (ЕС) № 182/2011 да бъде променен с нов актуален текст. Промяната е във връзка с новия Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
  С направените изменения в глава шеста и седма, раздел I от ЗООС, се предлага обединение на процедурите за контрол на големите аварии с процедурите по оценка на въздействието на околната среда. Освен това, с промяната в административния режим се цели съгласуваност на комплексните разрешителни.

  III. Законопроектът предвижда постигането на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.
  Не на последно място, във връзка с екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, в изпълнение на препоръките на Европейската комисия, проектът на Закон цели постигане на пълно съответствие на националните разпоредби с Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 Април 2004 г.  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 16 гласа „за“ ) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерския съвет на 11.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума