Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/05/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-34/03.06.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 27 май 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-н Валери Борисов – заместник-министър, г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“, г-жа Женета Рогова - началник отдел в дирекция „Правна“, както и: г-н Васил Величков и г-жа Калина Чернева – съветници към политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация; г-жа Нуша Иванова и г-н Искрен Иванов от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет.

  I. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) цели да транспонира изискванията на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

  II. Настоящият Закон за достъп до обществена информация е приет през 2000 г. и определя като обществена всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на държавните органи и други публичноправни субекти. През 2007 г. законът е изменен с цел да се определят условията и редът на предоставяне на информация за повторно ползване, според разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО. Въведено е разграничение между двата режима на използване на информация, като разграничителен критерий се явяват различните цели, за които се търси тази информация. Повторното използване касае информация от обществения сектор, която се използва за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор (чл. 2а от ЗДОИ).

  III. Директива 2013/37/ЕС изменя Директива 2003/98/ЕО, внасяйки съществени промени като детайлно определяне на изключенията от режима на повторно използване на информация, разширяване на кръга на задължителните субекти с включването на музеи, библиотеки и архиви, създаване на по-подробен регламент на стандартите и процедурите за определяне на такси за повторното използване. Настоящият законопроект цели да транспонира тези разпоредби като установява горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация и която да не надвишава материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Предвижда се и издаването на методика от Министерски съвет, която допълнително да регулира принципа на ценообразуване.

  IV. Чрез предложените промени се насърчават обществените организации да предоставят информацията в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни, които да съответстват на официалните отворени стандарти. Законопроектът също така цели да улесни многоезичното търсене на документи и електронния достъп до обществена информация. За целта се предлага всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 октомври 2015 г., да се поддържа в електронен вид.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет на 29 април 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума