Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/05/2015

  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-18-35/03.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), по т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 502-02-28, внесена от Министерския съвет на 30 април 2015 г.  I. На редовно заседание, проведено на 27 май 2015 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), по т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г. В заседанието на КЕВКЕФ взеха участие г-жа Дора Ганева – главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенция по заетостта, г-жа Денница Недева и г-н Владимир Недялков – държавни експерти в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерски съвет.

  II. Настоящото предложение за Решение представлява насърчителна мярка по смисъла на чл. 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и цели да укрепи сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), което ще бъде от съществено значение за постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“ в сферата на заетостта. Необходимостта от засилено партньорство между службите произтича от нуждата да бъде подобрена тяхната икономическа ефективност в условията на свиване на публичните бюджети. Тази необходимост е изтъкната и в редица актове и препоръки на европейските институции, както и в действащите Европейски насоки за политиките по заетостта на държавите членки.

  Сътрудничеството между ПСЗ на европейско равнище датира от 1997 г., когато е създадена неформална консултативна група по въпросите на ПСЗ, чиято цел е да насърчава комуникацията и да събира експертни становища по отношение на политическите инициативи в областта на заетостта. Въпреки постигнатите резултати, този модел на сътрудничество се оказва недостатъчен, основно поради липсата на стабилен механизъм за докладване и поради ограничения обхват на консултативната група – участието в нея е на доброволни начала, а в инициативите за обмен на знания участва малка група от ПСЗ, поради което ефектът не е достатъчно мащабен.

  С настоящото предложение за Решение се създава Европейска мрежа на публичните служби по заетостта, която да служи за платформа за сравнение на тяхната ефективност на европейско равнище, за открояване на добри практики и за насърчаване на обмена на знания с цел подобряване на капацитета и ефективността на обслужване. Мрежата се създава за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се ръководи от управителен съвет, включващ представители на ЕК и на ПСЗ от всички държави членки. Инициативите на мрежата са в допълнение към сътрудничеството на ПСЗ в рамките на мрежата на европейските служби по заетостта (EURES) на основание чл. 45 и чл. 46 от Договора.

  Предложението включва и разпоредба за предоставяне на Комисията правомощие да приема делегирани актове в съответствие с чл. 290 от ДФЕС, основно по въвеждането на общата рамка за прилагането на инициативите за сравнителен анализ и обмен на знания.

  Финансирането на настоящата насърчителна мярка се определя в рамките на Програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (ПСПСИ) за периода 2014–2020 г. и ще бъде в ориентировъчен годишен размер от 4 милиона евро (от общо 958,19 милиона евро предвидени за цялата ПСПСИ). Предложението няма отражение върху бюджета и не изисква допълнителни човешки ресурси.

  III. Съгласно Рамковата позиция, внесена от Министерски съвет, Република България принципно подкрепя предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта.

  Република България счита, че институционализирането на Европейската мрежа на ПСЗ ще спомогне за постигането на основните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“, а именно повече работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Институционализирането ще допринесе и за превръщане на публичните служби в „агенции за управление на прехода“, към което Комисията редовно призовава.

  Република България приветства добрите практики, залегнали в предложението за Решение, по-конкретно разработване и прилагане на системи за сравнителен анализ на ПСЗ, партньорство, обмен на информация и опит и изразява увереност, че те ще спомогнат за ускоряване на процеса на интеграция на пазарите на труда в рамките на ЕС.

  Република България счита за необходимо да се регламентира прецизно координацията между Комитета по заетостта, съществуващите подгрупи към него и мрежата на ПСЗ, за да бъде избегнато евентуално дублиране на дейности. Република България призовава в максимална степен да бъдат използвани съществуващите механизми, доказали своята ефективност.

  Република България насочва внимание и към нуждата от поясняване на финансирането на насърчителната мярка, а именно, че мярката не налага ангажирането на допълнителен национален финансов ресурс.

  Република България очаква положително въздействие от прилагането на Решението, тъй като инициативите, предвидени в него, следва да подобрят ефективността на ПСЗ и да спомогнат за по-ефективно изразходване на обществените средства.


  IV. Горепосоченото предложение за Решение е разгледано на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика (КТСДП) на 13 май 2015 г. В доклада на КТСДП е отбелязано, че Комисията по труда, социалната и демографската политика подкрепя позицията по предложението, внесена от Министерския съвет. КТСДП приема, че проектът на Решение е в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, доколкото то цели да подпомогне държавите членки да модернизират своите публични служби по заетост, а продължителността му е ограничена до тази на стратегията „Европа 2020“.

  V. Следва да се има предвид, че на 15 май 2014 г. Европейският парламент и Съвета на ЕС приемат Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта. Решението е публикувано на 28 май 2014 г. в Официалния вестника на Европейския съюз и влиза в сила от 18 юни 2014 г. През месец септември 2014 г. е проведена и първата среща на Управителния съвет на мрежата на публичните служби по заетостта, на която е определена и основната й цел – подкрепа за модернизиране на ПСЗ в Европа.

  С оглед на гореизложеното, срокът, определен в чл. 6 от Протокол №2 към ДФЕС, е изтекъл. В този смисъл КЕВКЕФ счита, че процедурата, разписана в чл. 117, ал. 4 от ПОДНС, би могла да се изпълни само в частта си, касаеща Министерски съвет – за сведение.

  След състоялото се обсъждане в КЕВКЕФ, докладът беше приет единодушно с 13 гласа “за”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума