Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
24/06/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-39/25.06.2015 г.
  Относно: законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.

  На редовното си заседание, проведено на 24 юни 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерство на финансите – г-жа Карина Караиванова-Ганозова - заместник-министър на финансите; г-жа Цветанка Михайлова - и.д. директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, както и г-жа Снежанка Колева и г-жа Росица Петкова - държавни експерти в същата дирекция; от Българската народна банка – г-н Димитър Костов - подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, г-н Атанас Иванов съветник на подуправителя, г-жа Мирослава Димова - началник отдел „Правно обслужване“ в Дирекция „Правно обслужване и административна дейност“ и г-н Боян Колев - началник на отдел „Трежъри”; от Фонда за гарантиране на влоговете в банките: г-жа Веселина Мандаджиева - началник-отдел „Нормативна дейност” в дирекция „Правна”; от Комисията за финансов надзор – г-жа Валентина Стефанова - началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, г-жа Десислава Димитрова - главен експерт и г-жа Мирена Маринова държавен експерт.

  I. Настоящият законопроект има за цел да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) 1093/2010 и (ЕС) 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

  II. Горепосочената директива цели установяването на рамка на ниво ЕС за ранно ефективно справяне с банкови кризи, за да се минимизира потребността от публично финансиране на неплатежоспособните банки, както и разпростирането на проблема върху цялата финансова система на държавата членка. Проектът на закон транспонира правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на банки, инвестиционни посредници, както и други лица, изрично упоменати в него. Българската народна банка и Комисията за финансов надзор са българските органи за преструктуриране – съответно на банки и на инвестиционни посредници. Те следва да информират министъра на финансите за своите решения. В определени случаи изпълнението на тези решения става след одобрението на министъра на финансите - когато е възможно да се стигне до използването на държавни инструменти за финансова подкрепа или които се вземат в условия на системна финансова криза.

  III. В проекта на закон са разписани правилата, процедурите и изискванията във връзка с планирането и подготовката на възстановяването и преструктурирането. Органът за преструктуриране извършва оценка на възможностите за преструктуриране. Тя е възможно да доведе изисквания за опростяване дейността на банката, инвестиционния посредник или структурата на групата, от която институцията е част. В съответствие с изискванията на Директива 2014/59/ЕС законопроектът въвежда следните инструменти за преструктуриране: продажба на стопанска дейност, мостова институция, обособяване на активи и споделяне на загуби. Също в унисон с Директивата се предвиждат два допълнителни инструмента за преструктуриране - инструмент за държавна капиталова подкрепа и инструмент за временна държавна собственост.

  IV. Законопроектът предлага създаването на Фонд за преструктуриране на банки, който се управлява от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, както и Фонд за преструктуриране на инвестиционните посредници, който се управлява от Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите. В допълнение, съгласно ангажиментите на страната ни по линия на актуализираната през 2015 г. Национална програма за реформи, приета от Министерския съвет в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“, се предвижда БНБ да организира извършване на преглед на качеството на активите на цялата банковата система, а КФН - да организира извършване на преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, при участие на независими външни лица и институции с висока професионална репутация.

  V. Не на последно място, следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директивата е изтекъл – държавите членки трябва да въведат мерки за нейното прилагане от 1 януари 2015 г. В резултат, Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение № 2015/0014, част от досъдебна фаза по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на страната ни в ЕС. В заключение предложеният законопроект е в съответствие с правото на Европейския съюз и коректно транспонира в българското законодателство разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума