Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
24/06/2015

  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-18-40/29.06.2015 г.
  ОТНОСНО: Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, по т.21 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.) и Рамкова позиция на Република България по него, № 502-00-28, внесена от Министерския съвет на 30 април 2015 г.  I. На редовно заседание, проведено на 24.06.2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, по т.21 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерство на труда и социалната политика: г-жа Зорница Русинова - заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Елка Димитрова - директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“; както и: г-н Владимир Недялков - държавен експерт в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ (КВЕС) и г-жа Мариана Василева - главен експерт в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ към Администрацията на Министерски съвет.


  II. Предложението за препоръка цели да осигури гарантиран преход на младите хора от училище към заетост, чрез мерки съфинансирани от структурните фондове на Европейския съюз.
  В рамките на стратегията „Европа 2020“ и на водещата инициатива „Младежта в движение“, Европейската комисия призовава държавите членки в срок от 4 месеца да осигурят на всички млади хора работно място, продължаване на образованието или включване в мерки за насърчаване на икономическата им активност.
  Във връзка с това, Комисията представя на Съвета предложение за препоръка, която е насочена към изграждане на силни партньорски взаимоотношения със заинтересованите лица, осигуряване на намеса на ранен етап и мерки за активизиране на младите хора за избягване на пълното им отстраняване от сферата на заетостта, образованието и обучението, интеграция към пазара на труда, пълноценно използване на финансовите средства от Европейския съюз, както и постоянно усъвършенстване на схемите за гаранции на младежта.
  Съгласно инвестиционните приоритети на Европейския социален фонд, Европейската комисия отбелязва в своята препоръка, че ще насърчава държавите членки да използват оптимално подкрепата на фонда за преодоляване на младежката безработица. Ще се използват пълноценно възможностите на новата Програма за социална промяна и социални иновации за идентифициране на примери на добри практики на схеми за гаранция на младежта на национално, регионално и местно равнище.
  Изпълнението на препоръката от страните членки се наблюдава от Комитета по заетостта в рамките на Европейския семестър като всяка една страна предоставя предприети дейности и техните резултати.

  III. Съгласно Рамковата позиция, внесена от Министерския съвет, Република България принципно подкрепя предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на гаранция за младежта.
  По този начин се подкрепят усилията и действията, които се предприемат на национално ниво за намаляване на младежката безработица с оглед на нейното високо равнище в страната и високия дал на лицата, които не са нито в образование и обучение, нито в заетост.
  България е изразила своята принципна подкрепа и чрез вече работещата Национална инициатива „Работа за младите хора в България“ за периода 2012-2013 г.
  Проблемът с младежката безработица налага предприемане на целенасочени мерки и действия за активиране и мотивиране на младите хора за обучение и повишаване на заетостта, осигуряване на качествена заетост, адресиране на потребностите на младите хора, включително личен и професионален живот.
  Създаването на гаранция на младежта не трябва да изключва индивидуалната отговорност на младите хора за обучение и заетост.
  Във връзка с това Комитетът по заетостта отчита наличие на позитивни стъпки от страна на България в изпълнението на Препоръката за гаранция на младежта: подписано е Национално рамково споразумение за реализация на Националния план; предприети са мерки за интегриране и ангажиране на организации и институции в лицето на създадения Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта и Националното рамково споразумение за реализация на Националния план; налице са програми и мерки насочени към трудова реализация на младежите; осъществено е нормативното регулиране на стажуването, валидирането и дуалното обучение, освен това е отчетен активен подход на Агенцията по заетостта към младежите, индивидуалната работа и профилирането.

  IV. Горепосоченото Предложение за препоръка е разгледано на заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика (КТСДП) на 13 май 2015 г. По време на дискусията, членовете на комисията са се запознали с актуалното развитие по досието и последващите стъпки. КТСДП изразява своята единодушна подкрепа към Предложението за препоръка, както и Рамковата позиция по него, внесена от Министерския съвет. Комисията отчита, че в България съществува високо равнище на младежка безработица, както и висок дял на лицата, които не са нито в образование и обучение, нито в заетост.

  V. Предложението за препоръка е разгледано и от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта (КВДМС) на 3 юни 2015 г. Съгласно доклада на комисията, КВДМС единодушно подкрепя Предложението за препоръка, както и Рамковата позиция по него, внесена от Министерския съвет. Комисията счита, че предотвратяването на безработицата и загубата на умения ще доведе до трайни ползи за младите хора и за икономиките на държавите-членки в дългосрочен план.

  VI. Следва да се има предвид, че Съветът на Европейския съюз одобрява Препоръката за създаване на Гаранция за младежта на 22 април 2013 г.
  С оглед на гореизложеното, срокът, определен в чл. 6 от Протокол №2 към ДФЕС, е изтекъл. В този смисъл КЕВКЕФ счита, че процедурата, разписана в чл. 117, ал. 4 от ПОДНС, би могла да се изпълни само в частта си, касаеща Министерския съвет – за сведение.

  Докладът беше приет единодушно с 13 гласа „за“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума