Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
08/07/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-44/09.07.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.


  На заседание, проведено на 8 юли 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Бойко Малинов – заместник-министър на околната среда и водите и г-н Иван Ангелов – директор на Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в Министерството на околната среда и водите.

  I. С настоящия законопроект се цели транспонирането на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива. Останалата част от изискванията на Директивата са транспонирани чрез Постановление № 327 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). С предвидените промени се определят лицата, които извършват съответните уведомления до Изпълнителната агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“) и до Европейската комисия (ЕК) за наличието или липсата на корабни горива в пристанищата на страната, както и се въвеждат санкции за нарушения, извършени от разпространителите на корабни горива.

  II. Сред целите на законопроекта са и: създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуоросъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006; актуализиране и прецизиране на терминологията и на разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници; отмяна на вече неактуални разпоредби; предприемане на мерки от общинските съвети за намаляване на замърсяването на въздуха.

  Прилагането на допълнителни мерки за намаляване замърсяването на въздуха е от особено значение предвид Мотивираното становище на ЕК във връзка с Нарушение 2010/2109 относно нарушаването на пределно допустимите стойности по Директива 2008/50/ЕО за съдържание на фини, прахови частици в атмосферния въздух.

  III. Чрез преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЧАВ се предлагат изменения и допълнения на Закона за биологично разнообразие (ЗБР), свързани с прилагането на два нови регламента на ЕС: Регламент №511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза, и Регламент № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Във връзка с Регламент №511/2014 държавите членки следва да уведомят ЕК (в срок до 11 юни 2015 г.) относно правила за санкции, приложими при неспазване на задължения от страна на ползвателите. В допълнение, съгласно чл. 24, параграф 2 от Регламент №1143/2014 държавите членки трябва да информират ЕК кои са компетентните органи, които отговарят за прилагането на Регламента (в срок до 15 ноември 2015 г.), както и да предоставят информация относно въведената в националното законодателство система от санкции, приложими при нарушение на горепосочения акт (в срок до 2 януари 2016 г.).


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:
  СИЛВИЯ ХУБЕНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума