Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
08/07/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-43/09.07.2015 г.
  Относно: Проект за решение за отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време в Република България, № 454-02-18, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.


  На заседание, проведено на 8 юли 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект за решение за отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време в Република България, № 454-02-18, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Младен Георгиев и г-н Цветан Владиков – държавни експерти в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет. Законопроектът беше представен от г-н Илиан Тодоров – народен представител и съ-вносител.

  I. Настоящият проект за решение на Народното събрание възлага на Министерски съвет да отмени Постановление № 6/26.01.1979 г., обн. ДВ, бр. 12/1979 г. и Постановление № 94/13.03.1997 г., обн. ДВ, бр. 24/1997 г., с които се регламентира въвеждането на лятно часово време в България. Съгласно действащите разпоредби, преместването на часовниците с един час напред и връщането им обратно с един час назад се извършва съответно в последната неделя на м. март и последната неделя на м. октомври. В мотивите си вносителите посочват, че смяната на часовото време причинява битови неудобства на хората и може да има сериозни здравословни последици, без да води до значително спестяване на електроенергия.

  II. Следва да се отчете, че сега действащото постановление на Министерски съвет е в съответствие с Директива 2000/84/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета от 19 януари 2001 г. относно разпоредби за лятното часово време. Чл. 2 и 3 от Директивата определят датите за преместване на часовниците, а чл. 7 задължава държавите-членки да приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с директивата преди 31 декември 2001 г.

  Съгласно чл. 5 Европейската комисия (ЕК) докладва пред Европейския парламент (ЕП), Съвета и Икономическия и социален комитет за въздействието на разпоредбите на директивата върху съответните сектори, базирайки се на информация предоставена от страните-членки до 30 април 2007 г. В съобщение COM (2007) 739 от 23 ноември 2007 г. ЕК обобщава подадената информация, според която повечето държави-членки са установили, че в техните страни не съществуват данни за съществено негативно въздействие на лятното часово време върху най-заинтересованите икономически отрасли, а именно селското стопанство, транспорта и туризма. Нито една държава не е пожелала промяна на действащия режим, а повечето са подчертали важността на календарната хармонизация на лятното часово време, особено в сферата на транспорта.

  III. В отговор на писмено запитване E-004170/12 от Фрида Бреполс, член на ЕП от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, на 29 май 2012 г. ЕК заявява, че все още нито една държава-членка не е поискала промяна на действащите разпоредби. В заключение, Комисията счита, че запазването на хармонизацията при смяна на часовото време е от особена важност за доброто функциониране на вътрешния пазар, което е и основната цел на Директива 2000/84/ЕO.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 1 глас „за”, 7 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се“) на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Проект за решение за отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време в Република България, № 454-02-18, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:
  СИЛВИЯ ХУБЕНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума