Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/07/2015

  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-18-47/21.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), по т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.) и Рамкова позиция на Република България по него, № 502-00-28, внесена от Министерския съвет на 30 април 2015 г.


  I. На редовно заседание, проведено на 15 юли 2015 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), по т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г. В заседанието на КЕВКЕФ взеха участие: от Администрацията на Министерски съвет г-н Владимир Недялков и г-н Цветан Владиков - държавни експерти в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Веселин Стоянов - директор на дирекция „Европейски проекти, програми и стратегии“ и г-н Иван Илиев – началник отдел в дирекция „Европейски проекти, програми и стратегии“.

  II. Настоящото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе цели да подобри конкурентоспособността на европейската система за въздушен транспорт и да доразвие инициативата за Единно европейско небе (ЕЕН), чрез реформа на сектора, който предоставя аеронавигационно обслужване (АНО).
  Разработването на инициативата ЕЕН включва два широкообхватни законодателни пакета – ЕЕН I и ЕЕН II, състоящи се от четири регламента и над 20 правила за прилагане и решения на Европейската комисия. В резултат на натрупания опит с ЕЕН I от 2004 г. насам и с ЕЕН II от 2009 г. насам, Европейската комисия (ЕК) счита, че принципите и основните насоки на инициативата са валидни и днес и оправдават продължаване на прилагането ѝ. Настоящият процес на преглед на правната рамка на ЕЕН, известен като ЕЕН 2+, се стреми да ускори осъществяването на реформата в АНО без да се отдалечава от първоначалните цели и принципи. Той е също така част от Акта за единния пазар II и се очаква да спомогне за общата конкурентоспособност и растежа на икономиката на ЕС.

  Целта на пакета ЕЕН 2+ е да въведе подобрения в наблюдението на спазването на правилата, в схемата за ефективност на дейността, в ориентирането към клиентите от страна на доставчиците на услуги и в цялостната работа. В допълнение пакетът се стреми да опрости законодателството, отстранявайки някои припокривания в съществуващата рамка, както и да хармонизира разпоредбите на четирите регламента за ЕЕН и основния регламент за Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ).

  Първата проблемна област, която ЕЕН 2+ разглежда, е недостатъчната ефективност на аеронавигационното обслужване по отношение на разходите и провеждането на полетите, както и по отношение на предлагания капацитет. Сред причините за това се посочват недостатъците при създаването и прилагането на схемата за ефективност на дейността, неефективните надзорни органи и непропорционално високият брой помощен персонал при доставчиците на обслужване.

  Вторият основен проблем е разпокъсаността на системата за управление на въздушното движение (УВД). Европейската система за УВД се състои от 28 национални органа, упражняващи надзор над общо повече от сто доставчика на АНО, като това води до съответните разлики в системите, правилата и процедурите. С цел тази разпокъсаност да бъде преодоляна, ЕЕН въведе идеите за трансгранични функционални блокове въздушно пространство и централизиран управителен орган на мрежата, който да осигурява някои услуги на мрежово равнище. Тези мерки обаче все още не са дали желания резултат.

  В тази връзка сред конкретните цели на пакета ЕЕН 2+ са подобряване на ефективността на обслужването на въздушното движение и повишаване на оползотворяването на капацитета за УВД. Предвижда се и механизъм за участие на ползвателите на въздушното пространство в процесите по одобряване на стратегическите инвестиционни планове на доставчика на АНО.

  III. Съгласно Рамковата позиция, внесена от Министерски съвет, Република България принципно подкрепя основните цели на ЕЕН и приветства действия, които биха спомогнали за реализирането им, както и за преодоляване на трудностите, възникващи при прилагането на приетите вече ЕЕН I и ЕЕН II. Република България приветства намерението на ЕК да бъде опростено действащото законодателство и да бъдат хармонизирани правните рамки на ЕЕН и ЕААБ. Същевременно обаче, българската страна не споделя твърдението на ЕК, че предложените в ЕЕН 2+ промени са чисто технически мерки на адаптиране и счита, че предложението за нов регламент съдържа сериозни изменения по същество.
  Република България смята, че е нужна по-ясна концепция за реализирането на някои от идеите, свързани със задължително разделяне на оперативните и поддържащите дейности на УВД (чл. 10, т. 1, 2, 3 и 4) и схемата за ефективност на АНО и мрежовите услуги (чл. 11). Република България принципно подкрепя идеята за по-гъвкави функционални блокове от въздушно пространство (чл. 16), необходимостта от укрепване на националните надзорни органи, както и предложенията, свързани с проектирането и управлението на мрежата (чл. 17). По отношение на механизма за участие на ползвателите на въздушното пространство в процесите по одобряване на стратегическите инвестиционни планове на доставчика на АНО (чл. 19), Република България счита, че той следва да се разглежда заедно с програмата за технологично развитие на ЕЕН – SESAR, т.е. на европейско равнище.
  Предложеният регламент не предвижда необходимост от осигуряване на допълнителни национални финансови ресурси, но Република България очаква възможно финансово въздействие в посока намаляване на приходите на Държавното предприятие „Ръководство въздушно движение“ (ДП РВД) като следствие от разделянето на оперативните и поддържащите дейности на УВД, съпътствано от загуба на работни места в ДП РВД.

  Като цяло, Република България счита, че предложението за ЕЕН 2+ е ненавременно, доколкото действащите в момента регламенти все още не са изчерпали своя потенциал. В тази връзка Република България изразява загриженост по отношение на честите и разнопосочни промени в законовата рамка на ЕС в областта на единното европейско небе.

  IV. Горепосоченото предложение за Регламент е разгледано на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения (КТИТС) на 17 юни 2015 г. В доклада на КТИТС е отбелязано, че комисията подкрепя единодушно Рамковата позиция по проекта, внесена от Министерски съвет. Същевременно, КТИТС обръща специално внимание на идеята за централизиране на поддържащите дейности, свързани с работата на Европейската мрежа за УВД (чл. 10, т.5) и призовава за задълбочен анализ на ползите и разходите от това предложение, както и на ефекта му върху националната сигурност.

  V. Следва да се има предвид, че настоящето предложение за Регламент е одобрено от ЕК през 2013 г. и съгласно установената процедура е все още в процес на обсъждане и коригиране от съответните европейски институции. С оглед на изложеното, срокът, определен в чл. 6 от Протокол №2 към ДФЕС, е изтекъл. В този смисъл КЕВКЕФ счита, че процедурата, разписана в чл. 117, ал. 4 от ПОДНС, би могла да се изпълни само в частта си, касаеща Министерски съвет – за сведение.

  След състоялото се обсъждане в КЕВКЕФ докладът беше приет единодушно с 11 гласа “за”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума