Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/07/2015

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-46/16.07.2015 г.
  Относно: Проект за решение на Народното събрание за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом), № 502-03-11, внесен от Министерски съвет на 02.07.2015 г.  На редовното си заседание, проведено на 15 юли 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект за решение на Народното събрание за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на комисията взеха участие: г-жа Карина Караиванова-Ганозова – заместник-министър на финансите, г-жа Маринела Петрова – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика” в Министерството на финансите (МФ), както и експерти от МФ.

  I. С настоящия проект за решение на Народното събрание се предлага да приеме решение, с което да се изпълни от страна на България процедурата по приемане на Решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на ЕС. Съгласно чл. 311 от Договора за функциониране на Европейския Съюз (ДФЕС) и във връзка с чл. 11 от Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата за собствените ресурси на Европейския Съюз (2014/335/ EC, Евратом) – Решение за собствените ресурси, тази процедура изисква Решението да бъде одобрено от всички държави членки, съгласно техните съответни конституционни изисквания. След изпълнението на тази процедура е необходимо за това да бъде уведомен Генералния секретар на Съвета. Според разпоредбите на чл. 86 от Конституцията на Република България, Народното събрание трябва да се произнесе по Решението за собствените ресурси предвид предмета му, както и фискалното отражение за нашата страна на размера на вноската ни в бюджета на ЕС.

  II. Следва да се има предвид, че Системата на собствените ресурси на Съюза осигурява ресурсите за финансирането на политиките и дейностите по общия бюджет на EC. Прилаганата до този момент система на собствените ресурси, въведена през 1970 г., следва да претърпи промени, одобрени от Съвета на ЕС на 26 май 2014 г. във връзка с програмния период 2014-2020 г. Новото законодателство на ЕС относно системата на собствените ресурси през периода 2014-2020 г. включва Решението на Съвета от 26 май 2014 относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз - Решение за собствените ресурси - прието съгласно чл. 311 от ДФЕС и определящо видовете собствени ресурси и методите за изчисляването им, Регламент (EC) № 608/2014 (Евратом) за определяне на мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз – Регламент за „прилагане“, приет на 26 май 2014 г. с квалифицирано мнозинство след съгласие от Европейския парламент, съгласно чл. 311(4) от ДФЕС; Регламент (EC) № 609/2014 (Евратом) на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на базата ДДС и на базата на БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства – Регламент за „предоставяне“ от 26 май 2014 г., съгласно чл. 332, ал. 2 от ДФЕС.

  III. Не на последно място, с влизането в сила на Решение 2014/335/ЕС (Евратом), Регламент (EC) № 608/2014 (Евратом) и Регламент ( EC) № 609/2014 (Евратом) се очаква увеличение на вноската на България в бюджета на ЕС с около 2,89 %. В тази връзка през 2016 г. Европейската Комисия следва да направи корекции на вноските на държавите членки за периода 2014-2016 г., като предвижданото увеличение за страната ни е калкулирано в бюджетната прогноза за 2016 г.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме решение със следния текст:
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е


  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/EC, Евратом)


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз

  РЕШИ:

  Приема Решението на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/EC, Евратом).

  Решението е прието от 43-ото Народно събрание на .............................................
  2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  (Цецка Цачева) “  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума