Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
22/07/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-49/23.07.2015
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-9, внесен от Министерски съвет на 30 януари 2015 г. и законопроект за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, внесен от ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и група народни представители на 28 януари 2015 г.


  На заседание, проведено на 22 юли 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, внесен от Министерски съвет и законопроект за тютюна и тютюневите изделия, внесен от г-н Лютви Местан и група народни представители.

  В заседанието взеха участие по първия законопроект: от Министерство на икономиката – г-жа Даниела Везиева, заместник-министър и г-жа Светослава Малчева, главен експерт в Дирекция ,,Външноикономическа политика“, както и представители на Министерство на земеделието и храните – г-н Слави Кралев, директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите" и г-н Георги Ралчев, началник отдел в Дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите".

  От своя страна, законопроект № 554-01-16 беше представен от народните представители г-н Станислав Анастасов и г-н Петър Чобанов.

  I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закон за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), № 502-01-9, внесен от Министерски съвет, цели да отговори на изпратеното на 26 ноември 2014 г. от Европейската комисия (ЕК) официално уведомление за предприемане на действия в съответствие с чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с установено противоречие на разпоредби от действащия ЗТТИ с чл. 34 и 36 от ДФЕС. Предложеният от МС законопроект цели да коригира това като предвижда отмяна на чл. 30, ал. 4, забраняващ производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър. Според ЕК тази мярка противоречи на смисъла на чл. 34 от ДФЕС, с който се забраняват количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект. Следва да се има предвид, че текстът на чл. 30, ал. 4 може да бъде класифициран като технически регламент, във връзка с което същият е нотифициран съгласно Директива 98/34/ЕО.

  II. От своя страна, вносителите на Законопроект за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, предлагат изцяло нов закон, който да отмени сега действащия, приет през 1993 г. и претърпял близо 30 изменения. С предложения проект на закон се цели ограничаване на незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия, посредством ефективни мерки за контрол и регулиране на веригата на доставките им. Законопроектът е насочен към отразяване в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2001/37/ЕО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия. Следва да се има предвид, че срокът на приложение на горепосочената директива изтича на 20 май 2016 г., когато я заменя Директива 2014/40/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 3 април 2014 година. В тази връзка проектът на закон предвижда и разпоредби, въвеждащи част от изискванията на новата директива, доколкото те не противоречат на действащата в момента Директива 2001/37/ЕО. Законопроектът предвижда създаване на Регистър на тютюнопроизводителите, Регистър на лицата, изкупуващи суров тютюн, както и Регистър на лицата, търгуващи на територията на страната с промишлено обработен тютюн. Освен воденето на тези регистри и осъществяване на контрол по отношение на количествата суров и промишлено обработен тютюн, към функциите на Министерството на земеделието и храните се добавят и: одобрение на лаборатории, осъществяващи контрол на измерванията на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигари и уведомяване на Европейската комисия за съставките на тютюневите изделия. Не на последно място, законопроектът цели да прецизира определенията в допълнителната разпоредба и да унифицира понятията, свързани с тютюневите изделия, използвани в Закона за тютюна и тютюневите изделия и в Закона за акцизите и данъчните складове.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-9, внесен от Министерски съвет на 30 януари 2015 г.
  и
  предлага (с 5 гласа „за” и 10 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да не приеме на първо гласуване закон за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, внесен от ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и група народни представители на 28 януари 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума