Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
16/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-52/17.09.2015 г.
  Относно: Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.


  На заседание, проведено на 16 септември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за обществените поръчки, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-жа Добринка Михайлова – съветник на вицепремиера Дончев, както и представители на Агенцията по обществените поръчки: г-н Иво Кацаров – главен секретар, г-жа Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“ и г-жа Христина Денева – началник отдел „Методология, анализ и законодателство“.

  I. Предложеният законопроект цели да транспонира Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, както и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Следва да се отбележи, че срокът им за въвеждане в националното законодателство изтича на 18 април 2016 г.

  По същество новите директиви съществено се различават от предшестващите ги си и въвеждат изцяло нова уредба, в която е акумулирана практиката на Съда на ЕС, както и натрупаният от държавите-членки опит. Поради това вносителят е сметнал за удачно изготвянето на нов и отделен нормативен акт, който да пресъздава в пълнота тяхната концепция.

  В допълнение, законопроектът цели да отрази изцяло и действащите Директива 89/665/ЕО и Директива 92/13/ЕИО на Съвета относно процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и Директива 2009/81/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността.

  II. Следва да се има предвид, че наличието на хармонизиран нов Закон за обществените поръчки (ЗОП) се явява част от предварителните условия, които трябва да бъдат изпълнени във връзка със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
  Предложеният законопроект включва над 250 члена, което вносителите обясняват с необходимостта да се създаде рамков закон, чрез който да се предотвратят бъдещи чести промени и да бъде установена относителна стабилност на законодателството в областта на обществените поръчки. Подобно изискване е поставено и от ЕК, с цел да бъдат избегнати съмнения, че се напуска полето на директивите поради честите промени в тази сфера. Предвижда се ЗОП да бъде придружен от правилник за прилагане, в който да бъдат развити по-детайлно техническите въпроси.

  III. Новите директиви предвиждат въвеждането на т.нар. Единен европейски документ за обществени поръчки (чл. 67 от законопроекта), представляващ декларация в унифицирана за ЕС форма, която ще се попълва и подава от кандидатите и участниците в процедурите. Чрез нея те ще декларират изпълнение на условията относно личното състояние и критериите за подбор, без на този етап да им се изискват удостоверителни документи. По този начин се цели улесняване на участието на заинтересуваните лица, както и унификация на процеса в границите на ЕС.

  IV. В обобщение, с предложения законопроект се цели транспонирането на всички изисквания на приложимите европейски директиви и постигането на балансиран национален модел за възлагане на поръчки на ниска стойност, както и осигуряване на адекватна система на обжалване и функционален контрол. Стремежът на вносителя е новата нормативна уредба да допринесе за чувствително подобряване на вътрешната контролна среда при управлението на публичните средства и за намаляване на грешки и пропуски в практиката по прилагане.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 14 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума