Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
23/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-53/24.09.2015 г.
  Относно: Проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерски съвет на 02.09.2015 г.

  На своето редовно заседание, проведено на 23 септември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект на Кодекс за застраховането, внесен от Министерски съвет на 19.08.2015 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на финансите: г-жа Карина Караиванова-Ганозова – заместник-министър на финансите, г-жа Цветанка Михайлова – и.д. директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, както и г-жа Милена Димитрова – държавен експерт в същата дирекция; от Комисията за финансов надзор: г-жа Ралица Агайн-Гури – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, г-н Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“, управление „Застрахователен надзор“, както и г-жа Мариана Станиславова – държавен експерт, дирекция „Правна“.

  I. С настоящия проект се цели въвеждането в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане (Платежоспособност II), както и на последващите ѝ изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС, 2014/51/ЕС. С проекта на Кодекс се въвеждат и разпоредбите на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, изменена и допълнена с Директива 2014/65/ЕС, както и Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използване на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка. В допълнение, освен транспонирането на горепосочените директиви, с проекта на Кодекс се предлага усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-добра защита на интересите и ползвателите на застрахователни услуги.

  II. Следва да се има предвид, че Директива 2009/138/ЕО е рамкова и към нея са приети редица регламенти на Европейската комисия по прилагането ѝ, като Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване приема насоки и препоръки по прилагането на новия режим Платежоспособност II. С оглед на гореизложеното проектът на Кодекс предвижда право на Комисията за финансов надзор да въвежда с наредби тези насоки и препоръки на Европейския орган. Директива 2009/138/ЕО преработва действащите директиви, регулиращи дейността на застрахователите и презастрахователите, както и въвежда изцяло нови изисквания към финансовото състояние на тези лица. С транспонирането на тази Директива се усъвършенстват и изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите. Регламентират се функциите по управление на риска, вътрешния одит, функцията за съответствие и актюерската функция.

  III. С проекта на Кодекс се въвежда нов режим за определяне на капиталовите изисквания на застрахователя и презастрахователя, за изчисляване на техническите резерви, както и нови принципи за инвестиране на активите като гаранция за финансовата стабилност и изпълнение на задълженията по застрахователните и презастрахователите договори. С оглед спазването на разпоредбите на Директивата (Платежоспособност II) се предлага премахването на абсолютната забрана за придобиването на акции в застраховател или презастраховател със заемни средства. Съгласно предложения режим придобиването със заемни средства на квалифицирани участия ще бъде подложено на преценка за финансовата стабилност на заявителя за придобиване на такова участие.

  IV. В допълнение с проекта на Кодекс се въвежда понятието „ползвател на застрахователни услуги“, което включва застраховащия, застрахования, трето ползващо лице, трето увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице.

  По отношение на задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилите се предлага срещу единна премия да се осигурява както покритието за Република България, държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и за всички държави, които членуват в системата „Зелена Карта“.

  Не на последно място, във връзка с по-прецизното транспониране на разпоредбите на Директива 2009/103/ЕО се предлага минималният лимит на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт да се промени на 10 000 000 лв. за всяко събитие независимо от броя на пострадалите лица.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерски съвет на 02.09.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума