Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/11/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-60/05.11.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 502-01-72, внесен от Министерски съвет на 21 август 2015 г.

  На своето заседание, проведено на 4 ноември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Ирина Захариева - Главен директор на Главна дирекция ,,Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, както и г-жа Теодора Вълкова – началник на отдел в същата дирекция.

  I. Настоящият законопроект цели да усъвършенства и хармонизира Закона за регионалното развитие, без да налага съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане, като същевременно се осигури съответствие и взаимодействие със законодателната рамка на ЕС през периода 2014-2020 г. Вносителите на проекта отчитат, че действащите разпоредби на закона, свързани с целенасоченото подпомагане на определени райони, практически не са намерили приложение през периода след неговото приемане през 2008 г. досега. В тази връзка, законопроектът предвижда цялостна промяна на критериите за определяне на районите за целенасочена подкрепа от държавата, на база на категоризацията на общините, въведена със Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ). Тази категоризация се извършва въз основа на показатели, одобрени от Министерски съвет и се актуализира след съответния мониторинг.

  II. Проектът на закон предвижда и отмяна на изискването за разработване на концепция за пространствено развитие на община предвид ролята и обхвата на общия устройствен план на общината (ОУП). Целта е да се осигури ясно законово разграничаване между устройствените документи, имащи пряко отношение към инвестиционния процес и документите със стратегически характер за планиране на пространственото развитие на територията. Въвежда се и изискване за разработване и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за период от 15 години, а по отношение на елементите на техническата инфраструктура – за период от 30 години.

  III. По отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, законопроектът предлага промени, с които да се дефинира по-ясно съгласуваността между стратегическите документи и разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС. Предвижда се да бъдат включени допълнителни части в съдържанието на документите, свързани с приноса на българските райони по отношение на политиката за градско развитие в ЕС, адаптирането на българските райони към промените в климата, постигането на някои общи стратегически цели за ЕС, залегнали в Стратегията „Европа 2020“, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Дневния ред за развитието на градовете в ЕС. Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие също са дефинирани като част от системата стратегически документи за регионално и местно развитие.

  IV. Не на последно място, целта на предложените промени в закона е да допринесат за повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, както и осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 502-01-72, внесен от Министерски съвет на 21 август 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума