Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
04/11/2015 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-18-59/05.11.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., № 502-02-32, внесен от Министерски съвет на 15.10.2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 4 ноември 2015 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на комисията участие взеха: г-жа Карина Караиванова-Ганозова - заместник-министър на финансите; г-жа Ваня Ставрова - държавен експерт в дирекция „Национален фонд“ на Министерство на финансите и г-жа Кремена Йорданова - главен експерт в същата дирекция.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Общо споразумение, подписано на 1 октомври 2015 г. в София. Tо цели Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) да предостави на Министерството на финансите техническа помощ при създаването на структурата за управление на финансовите инструменти по оперативните програми на ЕС за програмния период 2014-2020 г.

  II. Съобразно Общото споразумение, услугите, предоставени от ЕБВР, ще се изразяват в консултантската помощ по следните дейности: подкрепа при разработването на инвестиционна стратегия за Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС); подкрепа при разработването на целеви резултати и индикатори за изпълнение на ОПОС; подкрепа при идентифициране на потенциални източници за съфинансиране по ОПОС; разработване на стратегия за продължаване или за излизане по отношение на финансовите инструменти по ОПОС, разработване на вътрешни правила и процедури на ръководните органи на Мениджъра на Фонда на фондовете, както и правила за работа на инвестиционния съвет, изготвяне на схема за организационна връзка между Мениджъра, финансовите посредници и крайните получатели, разработване на процедурен наръчник на Мениджъра, както и разработване на спецификации и технически изисквания към информационната система на Мениджъра.

  III. Не на последно място, следва да се има предвид, че Общото споразумение е в изпълнение на проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., № 502-02-32, внесен от Министерски съвет на 15.10.2015 г.
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума