Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/11/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 553-18-62/13.11.2015 г.
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015 г.

  На свое заседание, проведено на 13 ноември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията участие взеха: г-н Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите, г-жа Мануела Милошева - директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите и г-н Ангел Ангелов - държавен експерт в същата дирекция.

  I. Законопроектът за държавен бюджет на Република България за 2016 г., който е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2016-2018 г. предвижда следните параметри по консолидираната фискална програма (КФП):

  - Приходи, помощи и дарения: 33 015,7 млн. лв. (37,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП);
  - Разходи и вноска в бюджета на ЕС: 34 815,7 млн. лв. (39,4 % от БВП);
  - Дефицит: 1 800,0 млн. лв. (2 % от БВП).
  Прогнозният БВП по текущи цени за 2016 г. възлиза на 88 282,4 млн.лв., като реалният икономически растеж се очаква да бъде 2,1 %.
  Предвижда се максимален размер на държавния дълг към края на 2016 г. - 26 600 млн. лв. или 30,1% от очаквания БВП, като максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината е 5 300 млн. лв.
  Планираните стойности както на дефицита, така и на държавния дълг, остават в рамките на референтните стойности от Пакта за стабилност и растеж на Европейския съюз, които възлизат съответно на 3% от БВП за дефицита и 60% от БВП за дълга.
  С оглед спецификата на своята дейност, КЕВКЕФ разглежда параметрите на проекта за държавен бюджет за 2016 г., касаещи вноската на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз, както и планираните приходи и разходи по линия на средствата от ЕС.

  II. Вноска на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз.

  Основният финансов ангажимент на страната ни във връзка с членството в Европейския съюз се изразява в националната вноска в бюджета на ЕС. За 2016 г. тя се предвижда да бъде 1 009,7 млн. лв. В прогнозните данни за вноската на България е включена и допълнителна сума във връзка с очакваното влизане в сила през 2016 г. на Решение на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствени ресурси на ЕС (2014/335/ЕС, Евратом), което ще се прилага със задна дата от 1 януари 2014 г. Във връзка с това ЕК ще преизчисли годишните вноски на държавите членки за 2014 г. и 2015 г. По предварителни прогнози на Европейската комисия през 2016 г. България ще трябва да плати допълнително общо за 2014 г. и 2015 г. около 33,2 млн. лв.
  По отношение на вноската следва да се вземат предвид и следните обстоятелства:
  - В хода на изпълнение на разходните политики по бюджета на ЕС е възможно да се наложат промени в размера на националните вноски на държавите членки в зависимост от възникналите допълнителни или непредвидени нужди от средства. Тези промени следва да бъдат отразени чрез коригиращи бюджети към бюджета на ЕС за дадената година, одобрени от Съвета на ЕС и Европейския парламент.
  - Извършват се и периодични актуализации на данните за предишни години за хармонизираната ДДС-база и за брутния национален доход на държавите членки с оглед постигане на по-голяма точност.
  - При изготвянето на прогнозата за приходите от мита за 2016 г. е отчетено въздействието на все по-либералната търговска политика на ЕС.
  - Мерките, свързани с администриране на производствените квоти в сектора на захарта и съответно таксите за производство на изоглюкоза, ще се прилагат до края на пазарната 2016/2017 година.
  - В прогнозата за вноската от традиционните собствени ресурси са включени 80% от очакваните приходи от мита и такса захар (съгласно новото Решение за собствени ресурси).

  III. Планирани приходи и разходи по линия на средствата от ЕС за 2016 г.

  Предвижда се съвкупният размер на приходите, помощите и даренията по линия на средствата от ЕС за 2016 г. да бъдат 2 512,4 млн. лв. или 2,8 % от прогнозния БВП. Те включват сметки за средства от ЕС на Национален фонд, ДФ „Земеделие“ и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от ЕС. Прогнозните съвкупни разходи за 2015 г. по европейски програми и проекти възлизат на 3 700,5 млн. лв. или 4,2 % от БВП. В т.ч.: 2 663,0 млн. лв. европейски средства и 1 037,5 млн. лв. национално съфинансиране.

  Национален фонд: При планирането за 2016 г. са взети предвид застъпването на стария и новия програмни периоди, различните правила за всеки от тях и етапите, в които се намират отделните оперативни програми. В тази връзка съвкупните приходи на Национален фонд по сметката за средства от ЕС за 2016 г. се предвижда да са в размер на 1 931,3 млн. лв., а съвкупните разходи – 2 963,3 млн. лв.

  Планираните приходи за 2016 г. по програмите, съфинансирани от СКФ на ЕС за периода 2007-2013 г., както и за двустранните програми за трансгранично сътрудничество (външни граници), включват определения индикативен размер на разходите, които се очаква да бъдат възстановени от ЕК през този период, вземайки под внимание следните особености:
   размерът на разходите по оперативни програми, съответстващи на европейското съфинансиране, извършени през последните два месеца на предходната година.
   размерът на разходите по оперативни програми, съответстващи на европейското съфинансиране, извършени през първите десет месеца на настоящата година.
  Прогнозата за разходите по тези програми е разработена в съответствие с предвижданията за приключването на разплащанията по тях. Отчетена е и необходимостта за финансиране на последните 5 % от плащанията с национални средства, като се очаква европейската компонента в тях да бъде възстановена от Европейската комисия при плащането на окончателното салдо по всяка от оперативните програми. По отношение на двустранните програми за трансгранично сътрудничество на ЕС (външни граници) прогнозата е съобразена и със спазването на правилото за автоматичното освобождаване от бюджетен ангажимент (N+3). Крайният срок за разплащане по тези програми е 31.12.2017 г.

  Планирането на приходите от програмите, които ще бъдат съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз за финансовата рамка 2014-2020 г., е съобразено с предварителното финансиране (първоначално и годишно), което се очаква да получи България, както и европейската част на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от ЕК при съобразяване с разпоредбите на приложимите регламенти. За новия програмен период с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета се въвежда и годишно уравняване на сметките с ЕК на база представените от държавите-членки годишни счетоводни отчети. На база на изчисленията ЕК уравнява съответното годишно предварително финансиране и изплаща всяка допълнителна дължима сума в срок от 30 дни от приемането на годишните счетоводни отчети.
  При планирането на разходите по тези програми са взети под внимание сроковете за тяхното одобрение от ЕК, етапът на подготовка на всяка от тях, особеностите на подпомаганите сектори, както и характерът и сроковете за реализация на отделните проекти.

  Държавен фонд „Земеделие“: Съвкупните приходи на ДФ „Земеделие“ по сметката за средства от ЕС за 2015 г. се предвижда да са в размер на 418,4 млн. лв., а съвкупните разходи – 500,0 млн. лв.

  Обща селскостопанска политика: По линия на първия стълб на ОСП ще се изплащат средства за подпомагане на земеделските стопани по обвързани и необвързани с производството схеми за директни плащания и за пазарна подкрепа. По схемата за единно плащане на площ през 2016 г. се предвижда да бъдат усвоени 1 410,6 млн. лв. - директни плащания на земеделски стопани. Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2016 г. е в размер на 124,8 млн. лв., от които 84,4 млн. лв. са средства от ЕС и 40,4 млн. лв. представляват национално съфинансиране.
  По линия на втория стълб на ОСП ще се изплащат средствата за развитие на селските райони. Средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за селскостопанската политика за 2016 г. са 628,8 млн. лв., от които 517,1 млн. лв. са средства от ЕС и 111,7 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания.

  Обща рибарска политика: Средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за Общата рибарска политика за 2016 г., са 17,6 млн. лв., от които 13,2 млн. лв. са средства от ЕС и 4,4 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания.

  Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от ЕС: Разчетени са приходи, разходи и съответното съфинансиране от държавния бюджет по други сметки за средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, сред които: Европейски фонд „Вътрешна сигурност“, Европейски фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Европейски фонд „Външни граници“, Програма „Иновации за зелена индустрия“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Програма за Фонд „Сигурност“, Програма за фонд „Солидарност“, Програма „Интелигентна енергия за Европа“, Програма „Еразъм+“, Програма за Статистически изследвания на ЕВРОСТАТ, Седма рамкова програма, Програма за Европейски потребителски център, Програма за Изследване на структурата на земеделските стопанства, Програма „Европейска миграционна мрежа“, Програма за „Митници 2020“ и „Фискалис 2020“, различните програми за трансгранично сътрудничество и др. За 2016 г. планираните приходи по тях възлизат на 162,7 млн. лв., а разходите – на 237,3 млн. лв.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за”, 5 гласа „против” и 1 глас „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума