Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/01/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-1/21.01.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение-договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България“, №502-02-39, внесен от Министерски съвет на 30.11.2015 г.


  На своето заседание, проведено на 20 януари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение-договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България“, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство: г-жа Деница Николова – заместник-министър, както и г-жа Мария Дузова – главен директор на главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за изпълнение-договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България“, подписан за Република България на 23 септември 2015 г.

  II. С Меморандума се цели уреждането на необходимите договорености за успешното стартиране и изпълнение на програмата през програмен период 2014-2020 г. Тя е одобрена с Решение на Европейската комисия C(2015)886 от 12 февруари 2015 г.

  Институциите, участващи в изпълнението и управлението на програмата са: Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния - Управляващ и Сертифициращ орган; румънската Сметна палата - Одитен орган; Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Република България - Национален орган.

  III. Не на последно място, следва да се има предвид, че с ратифицирането на настоящия Меморандум се осигурява пълноправното участие на България в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България“.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (със 17 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение-договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България“, №502-02-39, внесен от Министерски съвет на 30.11.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума