Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/01/2016

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-7/01.02.2016 г.
  ОТНОСНО: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета, по т. 29 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, внесена от Министерски съвет на 13 януари 2016 г.  I. На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2016 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета, по т. 29 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г. В заседанието на КЕВКЕФ взеха участие г-н Васил Грудев- заместник-министър на земеделието и храните, г-н Галин Николов- заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарството и аквакултури, г-жа Теодора Карамаринова- държавен експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ към Министерски съвет и г-жа Денница Недева- държавен експерт в същата дирекция.

  II. Настоящото предложение за Регламент е представено от Европейската комисия на 10 декември 2015 г. То определя правила за издаването и управлението на разрешения за риболов за всички риболовни дейности, извършвани от корабите на Европейския съюз извън водите на ЕС и за кораби на трети държави, извършващи дейност във водите на Съюза. Риболовните дейности може да се извършват по силата на споразумение за достъп или на пряко разрешение от съответната трета държава и/или в рамките на регионална организация за управление на рибарството или в открито море. Съгласно предложението за регламент, ЕС трябва да гарантира, че риболовните дейности на външния му флот не подкопават устойчивостта на живите морски ресурси във водите на крайбрежните държави. При издаване на пряко разрешение за своите кораби държавата членка на знамето следва да се съобразява с най-добрите налични научни становища и да прилага подход на предпазливост, като за всяко издадено разрешение се уведомява Европейската комисия. ЕК може да се намеси, ако смята, че планираната риболовна операция не е в съответствие с регламента. Предвижда се неизползвани възможности за риболов в рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство да могат да се преразпределят от Европейската комисия между държавите членки, изразили интерес за това. Определят се още условията за извършване на риболовни дейности на запаси, управлявани от регионални организации за управление на рибарството, в открито море или във водите на трети държави; основните правила за извършване на риболовни дейности съгласно споразумение за чартър; контролът към дейностите на външния флот на ЕС; правилата за разрешаване на риболовни дейности от кораби на трети държави във водите на Съюза; създава се регистър на разрешенията за риболов, като се определят техническите изисквания и достъпа до данни и др.

  III. Съгласно Рамковата позиция, внесена от Министерски съвет, Република България подкрепя настоящото предложение за Регламент. Отбелязва се, че предложението цели да засили способността на ЕС да извършва контрол на своя риболовен флот и приемането му би осигурило по-правилно управление и опазване на рибните ресурси на Съюза. Изразява се становището, че предложението за Регламент не е от голямо значение за страната ни, тъй като риболовни дейности извън териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България не се извършват. Не на последно място, в рамковата позиция се посочва, че приемането на предложението за регламент няма да доведе до промяна в действащото българско законодателство, няма да наложи необходимост от осигуряване на допълнителни финансови ресурси и няма да се отрази върху бизнеса и/или администрацията.

  IV. Горепосоченото предложение за Регламент е разгледано на заседание на Комисията по земеделието и храните (КЗХ) на 20 януари 2016 г. В доклада на КЗХ е отбелязано, че Комисията по земеделието и храните единодушно подкрепя Рамковата позиция по предложението за Регламент, внесена от Министерския съвет на 13.01.2016 г., както и проекта на акта.

  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета, COM (2015) 636 от 10 декември 2015 г., вземайки предвид становището на Комисията по земеделието и храните, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:

  1. КЕВКЕФ подкрепя настоящото предложение за Регламент, което следва да подобри контрола на ЕС върху риболовния флот и да допринесе за опазването на рибните ресурси на Съюза;

  2. КЕВКЕФ отчита обстоятелството, че предложението за Регламент обхваща мерките за опазване на морските биологични ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството, която е от изключителна компетентност на Европейския съюз (чл. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз) и факта, че принципът на субсидиарност не се прилага по отношение на тези мерки. (чл. 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз);

  3. КЕВКЕФ отбелязва, че предложението за Регламент е съобразено с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на предоставените правомощия на Европейската комисия за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение;

  4. КЕВКЕФ счита, че предложението за Регламент съответства на принципа на пропорционалност, определен в чл. 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като не създава допълнителна административна и финансова тежест и по този начин не надхвърля необходимото за постигане на целите на предложението.

  Докладът и становището към него бяха приети единодушно с 14 гласа „за“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума