Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/02/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-8/11.02.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, внесен от Министерски съвет на 04.02.2016 г.  На своето заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на външните работи: г-жа Мария Павлова – и.д. директор на дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ и г-жа Саша Райчева - младши експерт в дирекция „Международно право и право на Европейския Съюз“.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение за учредяване, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, както и Сертификата за принос на донорите, подписан на 30 ноември 2015 г.

  II. Създаването на Спешен доверителен фонд цели да се съберат вноски от страните членки и други нетрадиционни донори, с което да се постигне по-голяма съгласуваност и да се намали рискът от раздробяване на помощта като същевременно се предостави на ЕС платформа за по-силна политическа видимост и засилен ангажимент със страните на произход и транзит.

  Следва да се има предвид, че източник на финансиране на вноската на Република България в размер на 50 000 евро ще бъдат предвидените бюджетни средства за официална помощ за развитие от Програмния бюджет на Министерството на външните работи за съответната година.

  III. Съгласно разпоредбите на чл.21 от Споразумението за учредяване, режимът за участие във фонда се урежда от споразумението, приложимото законодателство на ЕС и основните принципи, които са общи за правните системи на страните членки. По силата на същата разпоредба при неуспешно разрешаване на спорове помежду им, всяка от държавите може да отнесе въпроса до Общия съд на ЕС. В случая той действа като арбитражен съд съгласно чл. 272 от Договор за функционирането на ЕС.

  IV. Не на последно място, Доверителният фонд продължава да действа до настъпването на едно от следните събития:
   Няма налични средства по сметките на Доверителния фонд или обещани такива;
   Съветът на Доверителният фонд решава, че Доверителния фонд трябва да приключи;
   Европейският парламент и/или Съветът на ЕС поиска приключване на Доверителния фонд, съгласно Член 17.2.2;
   Достигната е крайната дата, която е 31 декември 2020 г.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, внесен от Министерски съвет на 04.02.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума