Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/02/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-9/11.02.2016 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, № 502-01-98, внесен от Министерски съвет на 14.12.2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на комисията взеха участие следните представители на Министерството на правосъдието: г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“, г-жа Силвия Филипова – старши експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ и г-н Георги Спасов – старши експерт в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“.

  I. Проектът на закон има за цел да разшири и прецизира нормативната уредба у нас, свързана с правата на лица, пострадали от престъпления. В тази връзка в националното ни законодателство се въвеждат разпоредби на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

  II. С горепосочената Директива са свързани изменения и допълнения в Закона, сред които:
  - редакцията на ал. 1 на чл. 3., чрез която се урежда пострадалите от престъпления от общ характер да имат възможност за безплатен достъп до организации, оказващи психологически консултации и практическа помощ;
  - измененията на чл. 8, 9 и 11 – те касаят разпоредбите на Директивата, според които членове на семейството на лице, чиято смърт е пряка последица от престъпление, и които са претърпели вреда в резултат на смъртта на лицето, да получат безплатен достъп в условията на поверителност до служби/организации за подкрепа на пострадали, преди и по време на наказателното производство, както и в рамките на подходящ срок след неговото приключване;
  - новата ал. 2 на чл. 27 - тя е насочена към осъществяването на сътрудничество и координация с Европейските мрежи, които се занимават с въпроси, пряко свързани с правата на пострадалите от престъпления.

  III. Не на последно място, чрез създаването на чл. 6а, задграничните представителства на Република България в държавите-членки на ЕС се задължават да информират писмено българските граждани, които се намират там и са пострадали от престъпления на територията на приемащата държава членка, за компетентните органи в нея, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация, както и за възможностите за получаване на подпомагане, когато се намират на територията на Република България. С новия чл. 6б се предлагат подходящи мерки за съдействие на пострадалите да разбират и да бъдат разбирани при първия и всички последващи необходими контакти с компетентен орган в контекста на наказателното производство, вкл. когато този орган предоставя информация. Това трябва да става на достъпен език, устно и писмено, при отчитане на индивидуалните характеристики на пострадалия.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, № 502-01-98, внесен от Министерски съвет на 14.12.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума