Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/02/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-10/11.02.2016 г.
  Относно: Законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г.


  На своето заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за държавните помощи, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на финансите: г-жа Карина Караиванова – заместник-министър, г-жа Маргарита Борисова – държавен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ и г-н Валери Вулев – държавен експерт в същата дирекция; от Министерството на земеделието и храните: г-н Румен Яначков – началник отдел в дирекция „Държавни помощи и регулации“ и г-жа Мария Ангелова – главен експерт в същата дирекция.

  I. С настоящия законопроект по същество се предлага нов Закон за държавните помощи (ЗДП) и отмяна на действащия. Следва да се има предвид, че с него се запазват общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, същността на процедурите, обменът на информация и координация. Промяната се изразява в конкретни регулации, които обхващат в пълнота проведения процес от Европейската комисия по модернизация на правилата по държавните помощи за периода 2012-2014 г. Освен това се усъвършенства българското законодателство спрямо изискванията на европейските регламенти и практиките на Съда на ЕС в сферата на държавните помощи.

  II. По отношение на неправомерна и несъвместима държавна помощ законопроектът предвижда задължение за установяване на нейния размер, както и на лицата-получатели, когато с решението на ЕК те не са предварително определени. По този начин се създава национален ред за оценка на размера на тази неправомерна помощ, когато такъв не е определен в решението на ЕК. Така следва да се премахне пазарното предимство на дадено лице, което е получател на държавна помощ.

  III. Във връзка с Известие на ЕК относно прилагането на законодателството за държавна помощ от националните съдилища и Регламент (ЕС) № 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на чл.108 от Договора за функционирането на ЕС, проектът на закон е насочен към уреждането на определени специфики на съдебното производство по оспорване на актовете за предоставяне на държавни помощи и за нарушения на националното законодателство и Европейското право за предоставяне на държавни помощи пред националните съдилища.

  IV. Със законопроекта се дава възможност националният съд да потърси съдействие от ЕК по дела, които разглежда – предоставяне на информация и документи, с които Комисията разполага или изготвяне на становище относно прилагането на правилата за държавна помощ. Въвеждат се основни принципи в сферата на държавната и минималната помощ, съобразени с Европейското законодателство по темата.

  В допълнение, законопроектът отговаря на изискването на ЕК към България по предварителните условия в Споразумението за партньорство 2014-2020 г. – да се гарантира достатъчен административен и управленски капацитет от страна на администраторите на помощ.

  V. Не на последно място, чрез законопроекта се предлагат и изменения свързани с размера на глобите и имуществените санкции при констатиране от Агенцията за държавна финансова инспекция на допуснати нарушения. По този начин следва да се контролът и подобри дисциплината на всички национални нива при предоставяне на държавна помощ. Извършени са редица изменения, целящи ефективно, ефикасно и прозрачно предоставяне на помощта, в унисон с европейското законодателство са прецизирани разпоредби, въведени са нови понятия и други.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума