Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
09/03/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-12/10.03.2016 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет на 11.02.2016 г.


  На своето редовно заседание, проведено на 9 март 2016 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на комисията взеха участие: г-н Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите, г-жа Мануела Милошева - директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите и г-жа Диана Маринова -началник на отдел в същата дирекция.

  I. Настоящият законопроект е насочен към въвеждането на ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. В тази връзка са определени показатели, въз основа на които да се прецени дали и до каква степен общините изпитват финансови затруднения; обхватът и съдържанието на плана за финансово оздравяване на общината; изисквания към кметовете да гарантират прозрачност и публичност в предприетите действия по финансовото оздравяване и др.

  II. Проектът на закон предвижда възможност за ограничаване поемането на дълг от институционалните единици в сектор „Държавно управление“, когато се надхвърли прага за дълга от 60 % от брутния вътрешен продукт, поради обстоятелството, че дългът може да повлияе сериозно върху нивото на държавна задлъжнялост при процедурите за свръхдефицит. Предвидени са и разпоредби, свързани с набирането и изготвянето на качествена статистическа информация по установените от Европейската комисия и различни международни институции изисквания и методологии. Освен това, чрез законопроекта се гарантира съгласуваност между Конвергентната програма на Република България, стратегията за управление на държавния дълг и разработваните в хода на бюджетната процедура документи.

  III. Законопроектът предлага изменения и допълнения на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, уреждащи правилата за организация на банковите сметки, свързани и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и реда и условията за изплащане на финансова помощ по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Прецизират се и разпоредби за предвиденото служебно приключване на проекти; предлагат се изменения, насочени към спазването на принципите за добро финансово управление, отговорността на бенефициентите за законосъобразното изпълнение на проектите и за извършването на допустими разходи, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

  IV. Не на последно място, следва да се има предвид, че с проекта на закон не се нарушават изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията на бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.), транспонирана в българското законодателство с приемането на Закона за публичните финанси през 2013 г.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет на 11.02.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума