Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
09/03/2016

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-13/10.03.2016 г.
  ОТНОСНО: Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.)

  На свое редовно заседание, проведено на 9 март 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), на основание чл.114, Глава ХІ от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание, обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание (ГРП на НС) по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2016 г.
  Проектът на програма е разработен в съответствие с приоритетите на Тройното председателство на Съвета на ЕС, приоритетите залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесена от Министерския съвет на 29.01.2016 г., Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2016 г. и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.
  В своята Работна програма за 2016 г. Европейската комисия предлага 23 нови инициативи в съответствие с десетте приоритета, посочени в Програмата за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна:
  1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите;
  2. Свързан цифров единен пазар;
  3. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата;
  4. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база;
  5. По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз;
  6. Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ;
  7. Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие;
  8. Към създаването на нова политика за миграцията;
  9. По-силен участник на световната сцена;
  10. Съюз на демократична промяна.
  Освен това ЕК предлага 27 нови инициативи по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).
  Основните приоритетни области от Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2016 г.) по време на заседанието представи г-жа Денница Недева - държавен експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет. В заседанието взе участие и г-жа Теодора Карамаринова – държавен експерт в същата дирекция.
  Годишната програма е приета в изпълнение на чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България, съгласно които Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите, предварително информира Народното събрание и дава отчет за действията си, когато участва в разработването и приемането на актове на ЕС.
  Като отчита дневния ред на ЕК и програмата на Тройното Председателство на Съвета на ЕС, през 2016 г. България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната области:
  - Насърчаване на икономическия растеж и заетост;
  - Миграция и сигурност;
  - Ефективен енергиен съюз и политика в областта на климата;
  - Единен цифров пазар;
  - Разширяване на Европейския съюз.

  При изготвянето на проекта на Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС (2016 г.), бяха отчетени и следните съображения:
  - Проверки за съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските законодателни предложения, включени в ГРП на НС по въпросите на ЕС (2016 г.) ще бъдат извършвани чрез активно упражняване правомощията на Народното събрание съгласно протокол 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
  - Приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрола върху проектите на актове на институциите на Европейския съюз, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на ЕС, които не са разгледани или окончателно приети;
  - В Годишната работна програма приоритетно са включени проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в европейския дневен ред, както и да участва в политическия диалог с европейските институции;
  - При необходимост комисиите на Народното събрание имат възможност да разглеждат и други документи на европейските институции (съобщения, доклади, бели и зелени книги, и др.), извън настоящата работна програма.

  След състоялото се обсъждане, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 114, ал. 3 от ПОДНС предлага (с 12 гласа „за” и 1 „въздържал се”) на Народното събрание да приеме следното решение за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.):  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Р Е Ш Е Н И Е

  Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 114, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И :
  Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.):

  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО
  ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2016 г.)

  Народното събрание, като се ръководи от:

  – засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от Европейския съюз, съгласно Договора от Лисабон, и влиянието им във формулирането на европейските политики;
  – спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;
  – значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“,

  Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Единадесета от чл. 114 до чл. 117 вкл. от ПОДНС следните проекти на актове на европейските институции:

  1. Предложение за изменение на директива относно координирането на някои правила, отнасящите се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване;
  2. Предложение за изменение на регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите;
  3. Предложение за изменение на директивата за аудиовизуалните медийни услуги;
  4. Предложение за изменение на регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност;
  5. Предложение относно борбата срещу измамите и фалшифицирането на непаричните платежни средства;
  6. Предложение за справяне с дискриминацията въз основа на националност или място на пребиваване;
  7. Предложение за изменение на регламента относно координацията на системите за социална сигурност;
  8. Предложение за изменение на директивата за “синята карта”;
  9. Предложение за изменение на директивата относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;
  10. Предложение за изменение на регламента относно пускането на пазара на продукти за растителна защита;
  11. Предложение за изменение на регламента относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход;
  12. Предложение за ДДС на електронната търговия;
  13. Предложение за директива относно мерките за намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;
  14. Предложение за изменение на директивата относно командироването на работници;
  15. Предложение за взаимно признаване на квалификациите;
  16. Предложение за изменение на регламента относно сигурността на доставките на газ;
  17. Предложение за структурирана система за презаселване на бежанци;
  18. Предложение за изменение на дъблинската система в областта на убежището;
  19. Предложение относно военните способности на държавите-членки в областта на отбраната;
  20. Незаконодателна инициатива относно глобалната стратегия в областта на външната политика и политиката на сигурност.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума