Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
06/04/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-17/07.04.2016
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12.03.2016 г.


  На своето редовно заседание, проведено на 6 април 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на комисията взеха участие: г-н Любен Петров - заместник-министър на икономиката, г-жа Десислава Георгиева - началник на отдел към дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерството на икономиката и г-жа Мариана Рашева-Цвяткова - директор на дирекция ,,Правна“ в Патентно ведомство.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 7 и 8 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението относно Единия патентен съд, подписано в Брюксел на 19 февруари 2013 г. от държавите-членки на ЕС, с изключение на Испания и Полша, и от Република България на 5 март 2013 г.

  II. Следва да се има предвид, че настоящото Споразумение е свързано с изпълнението на целите, заложени в стратегия „Европа 2020“. Вторият стълб на проекта за единна патентна система на ЕС включва Единния патентен съд, както и единната патентна закрила. Тя е създадена с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод. Тези регламенти и Споразумението целят да отстранят фрагментацията на патентната система в ЕС, отличаваща се със скъпо и рисково съдопроизводство. Споразумението следва да допринесе и за повишаване на качеството и ефективността на съдопроизводството, посредством специални изисквания към квалификацията на съдиите и осигуряване на специализирана подготовка в сферата на патентната закрила.

  III. В обхвата на Споразумението попадат: Общи правила; Структура на Съда; Състав на Съда; Производство; Юрисдикция и действия на решенията на Съда; Материално право; Седалища на централните органи на Съда. Предвижда се Съдът да действа в съответствие с правото на ЕС, зачитайки неговото върховенство.

  По отношение на процедурата по ратификация на Споразумението следва да се посочи, че то е подписано от всички държави-членки на ЕС, с изключение на Испания и Полша, и подлежи на ратифициране, съгласно съответните процедури в националните законодателства на участващите страни. Конкретните срокове за влизането му в сила са разписани в чл. 89.

  IV. Не на последно място, прилагането на настоящото Споразумение ще доведе до финансови последици за бюджета. В чл. 36 и 37 са упоменати задълженията на държавите-членки, които са подписали Споразумението. Те се изразяват във финансиране на Съда, чрез собствени вноски през преходния период от 7 години след влизането в сила на акта. Очаква се след изтичането на този период Единният патентен съд да се самоиздържа.

  В тази връзка, съгласно документ PС/04/270215 на Финансовата работна група към Подготвителния комитет, изготвен през февруари 2015 г., Република България ще дължи 0,15 % от общите средства, необходими за издръжката на Съда. Това възлиза на сумата от 15 720 евро за 2016 г. и 9564 евро за 2017 г. Вносителят посочва, че тези изчисления важат в случай, че всички участващи държави-членки ратифицират Споразумението.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума