Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
06/04/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-18/07.04.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.

  На своето заседание, проведено на 6 април 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на икономиката: г-н Любен Петров – заместник-министър, г-н Живко Стоянов – началник на отдел „Регионално сътрудничество“ в дирекция „Външноикономическа политика“, както и г-жа Росица Василева – държавен експерт в същия отдел.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото споразумение, допълнителните протоколи и заключителния акт, подписани на 10 декември 2014 г. в Брюксел от страна на Република България.

  II. Следва да се има предвид, че всяка една държава, която е станала членка на ЕС, трябва да се присъедини и към Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) по силата на чл. 128 от него. Към момента то включва 30 държави: 27 страни-членки на ЕС, както и 3-те държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

  Република Хърватия се присъединява към Съюза на 1 юли 2013 г., с което става част от Общата търговска политика на ЕС. В тази връзка, съгласно чл. 6, параграф 5 от Акта за присъединяването към ЕС, тя следва да се присъедини и към Споразумението за ЕИП.

  III. Предвижда се с горепосоченото Споразумение, Република Хърватия да стане договаряща се страна по Споразумението за ЕИП. Европейският съюз следва да предостави достоверна версия на Споразумението на новия официален език на ЕС, а от 1 юли 2013 г. държавата е и бенефициент по финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.

  След подписването на Споразумението от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Хърватия, както и от държавите-членки, следва, съгласно чл. 128 от него, да се осъществят необходимите вътрешноправни процедури във всяка от държавите по влизането му в сила. Докато правните процедури приключат, Споразумението за участие на Република Хърватия в ЕИП и свързаните с него 3 споразумения се прилагат временно от 12 април 2014 г., чрез размяна на писма между ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума