Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
11/05/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-25/12.05.2016 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.


  На свое заседание, проведено на 11 май 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на комисията взе участие г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  I. С настоящия законопроект се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на редица европейски актове, сред които Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, както и Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО.

  II. Законопроектът предвижда няколко групи промени. Първата група е свързана с прилагането на изискванията на чл. 18 „Санкции“ от Регламент (ЕС) № 531/2012. Съгласно тази разпоредба държавите членки трябва да определят система от пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушаването на регламента, като гарантират, че те ще бъдат ефективно прилагани. Следва да се има предвид, че тези нарушения биха имали голяма степен на обществено въздействие, предвид техния трансграничен ефект и биха засегнали множество роуминг клиенти в рамките на вътрешния пазар. В тази връзка вносителят е предложил санкции, съобразени с оборотите на предприятията – адресати на задълженията. Предвидени са минимални и максимални размери на имуществените санкции за да се гарантира пропорционалността на административното наказание. Същевременно, високият размер на санкциите следва да способства за постигане на целите на Регламент (ЕС) № 531/2012 за установяване на единен вътрешен пазар на мобилните съобщителни услуги чрез премахване на разликите между националните цени и цените за роуминг и повишаване на конкуренцията на пазара. Всяко неизпълнение на разпоредбите на регламента би засегнало пряко общоевропейските ценности, заложени в чл. 26 от Договора за функционирането на ЕС.

  III. Втората група промени в законопроекта е свързана с прилагането на изискванията на чл. 3-6 от Регламент (ЕС) № 2015/2120. Съгласно чл. 6 в срок до 30 април 2016 г. държавите членки трябва да уведомят Европейската комисия за определените от тях санкции, приложими в случай на нарушение на чл. 3, 4 и 5. Тези разпоредби на регламента целят осигуряването на свободен достъп до отворен интернет, в условията на еднакво и недискриминационно третиране на трафика и защита на правата на потребителите. Националните регулаторни органи следва да бъдат основният гарант за спазване на правилата, определени от Регламент (ЕС) № 2015/2120. Не на последно място, законопроектът предвижда и трета група промени, чрез които да се премахнат ограниченията пред българските радио- и телевизионни оператори за участие в процедури за издаване на разрешения за мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 7 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума