Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
11/05/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-24/12.05.2016 г.
  Относно: Законопроект за колективно управление на авторското право и сродните му права, № 602-01-13, внесен от Министерски съвет на 25.03.2016 г.


  На свое заседание, проведено на 11 май 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за колективно управление на авторското право и сродните му права, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на комисията взеха участие г-н Боил Банов – заместник-министър на културата и г-н Георги Дамянов – директор на дирекция „Авторско право“ в Министерство на културата.

  I. С настоящия законопроект се цели транспонирането на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Следва да се има предвид, че срокът за въвеждането на Директивата в националното законодателство е до 10 април 2016 г.

  II. Горепосочената Директива се състои от изцяло нова и подробна регламентация на изискванията относно функционирането на организациите за колективно управление на права и освен това въвежда нов субект на колективно управление - независимите управляващи права дружества.
  Поради големия обем на нормите на Директивата, включващи над 60 текста, които до голяма степен са устройствени правила и не са свързани с материалното авторско право, уредено в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), се предлага създаване на нов отделен устройствен закон. По този начин предложеният Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права (ЗКУАПСП) цели да улесни сега действащия закон от неприсъщи за него процедурни правила и да спомогне за работата на правоприлагащите органи.

  III. Настоящият законопроект съдържа 11 глави, Допълнителни разпоредби, както и Преходни и заключителни разпоредби. В съответствие с Директива 2014/26/ЕС се структурира системата на колективното управление на права, в т.ч.: основни положения и субекти на колективно управление; тяхната регистрация; специфични изисквания към организациите за колективно управление на права; управление на техните приходи; управлението на права от името на други организации; отношенията с ползватели; изисквания за прозрачност и отчетност; разпоредби свързани с използването онлайн на музикални произведения; уреждането на спорове; контролът върху колективното управление на права; административнонаказателните разпоредби и др. С Допълнителните разпоредби се дефинират основните понятия от закона. С Преходните и заключителните разпоредби се предвижда: запазване статута на действащите организации за колективно управление; ангажимент на регистрираните организации в срок от шест месеца да приведат уставите си в съответствие с изискванията на закона, а в срок от три месеца - да актуализират съществуващия регистър. В допълнение, внесени са произтичащите от закона поправки в редица текстове на ЗАПСП.

  IV. В съответствие с изискванията на Директивата е целта на законопроекта да регулира дейността на субектите, осъществяващи колективно управление на права, както и разграничаването на този вид дейност от директното отстъпване на права и др. Въвежда се и нова категория - независими дружества за управление на права.
  С проекта на акт се определят изискванията за получаване на многотериториално разрешение за използване на музикални произведения онлайн. Разписани са и норми, касаещи прозрачността и отчетността на дейността на субектите на колективно управление.
  Не на последно място, регламентирани са правомощията на министъра на културата при осъществяването на контрол върху дейността по колективно управление на права - регистрация на организациите и дружествата; утвърждаване на размерите на възнагражденията, които получават от ползвателите, както и упражняване на текущ контрол върху дейността им.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 7 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за колективно управление на авторското право и сродните му права, № 602-01-13, внесен от Министерски съвет на 25.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ



  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума