Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/06/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-26/17.06.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602-02-21, внесен от Министерски съвет на 30 май 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15 юни 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602-02-21, внесен от Министерски съвет на 30 май 2016 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на външните работи: г-н Румен Александров – заместник-министър на външните работи, г-жа Етелка Чернакова - държавен експерт в Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, както и г-жа Натали Павлова - младши експерт в Дирекция „Международно право и право на Европейския съюз”

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон консолидираната версия на горепосоченото Споразумение, подписано на 15 декември 2014 г. и изменено и допълнено на 4 март 2016 г., както и Сертификата за принос на Република България, част от Приложение II на същото споразумение.

  II. Създаването на специализиран доверителен фонд на ЕС следва да отговори на необходимостта от засилено сътрудничество и координиране с международните партньори, за да се осигури законосъобразно управление на миграционните потоци. Средствата, предоставени от фонда, са предназначени не само за подпомагане на бежанците, но и за борба с организираната престъпност, отговорна за трафика на мигранти и контрабандата, както и за гарантиране на надежден контрол на границите и връщане на онези лица, които нямат статут на бежанци съгласно международното право. Доверителен „Фонд Мадад“ следва да бъде достатъчно ефективен и гъвкав за постигане на тези цели, като същевременно е единственият инструмент за финансиране от ЕС с действително регионален обхват, който позволява средствата да бъдат използвани не само в Сирия, но и в Турция, Ливан, Йордания, Ирак, Египет, както и най-засегнатите страни в Западните Балкани.

  III. По време на провелата се на 8 октомври 2015 г. в Люксембург Конференция на високо равнище с участието на министрите на външните и на вътрешните работи на страните-членки на ЕС, България е обявила своя принос от 100 000 евро към „Фонд Мадад“ в знак на солидарност със засегнатите страни и като израз на активна позиция при намирането на работещи решения на бежанския проблем. Източник на финансиране за тази вноска следва да бъдат предвидените бюджетни средства за официална помощ за развитие от Програмния бюджет на Министерството на външните работи за съответната година.
  Съгласно чл. 3.2.2 от Споразумението всяка вноска от донор се осъществява с подписването на сертификат за принос по образец (Приложение III от Споразумението). Подписаните и депозирани сертификати съставляват Приложение II на Споразумението. С изпращането на подписан сертификат донорът потвърждава, че ще бъде обвързан във всяко отношение с разпоредбите на Споразумението и последващи негови изменения.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602-02-21, внесен от Министерски съвет на 30 май 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума