Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/09/2016

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-39/03.10.2016 г.
  ОТНОСНО: Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца – т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 602-00-58, внесена от Министерски съвет на 2 септември 2016 г.


  I. На свое заседание, проведено на 28 септември 2016 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, включено като т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2016 г.
  В заседанието на КЕВКЕФ взеха участие: г-жа Вергиния Мичева – заместник-министър на правосъдието, г-жа Биляна Белякова - държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество“ в Министерство на правосъдието, както и г-жа Весела Кирова и г-жа Валентина Стоянова – държавни експерти в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в Администрацията на Министерския съвет.

  II. Настоящото Предложение за Регламент представлява преработен текст на т.нар. Регламент „Брюксел IIа“ , който е основополагащ за съдебното сътрудничество в областта на семейното право в Европейския съюз. Чрез Регламента „Брюксел IIа“ се установяват единни правила за компетентност при развод, законна раздяла и обявяване на недействителност на брака, както и при спорове относно родителската отговорност в трансгранични ситуации. Той улеснява свободното движение на съдебни решения, автентични документи и споразумения в рамките на ЕС и се прилага от 1 март 2005 г. във всички държави членки, с изключение на Дания. Съгласно оценката на практическото му действие, извършена от Европейската комисия през 2014 г., регламентът като цяло функционира добре и носи ползи за гражданите на Съюза, но са налице някои недостатъци в настоящото му приложение. Горепосоченото Предложение за Регламент цели да ги отстрани, като по този начин допринесе за изграждането на европейското пространство на правосъдие и основни права.
  Регламентът „Брюксел IIа“ обхваща две основни области – брачните въпроси и въпросите, свързани с родителската отговорност. По отношение на първата ЕК счита, че няма достатъчно доказателства за съществуващи проблеми и в проекта на акт се запазват досегашните разпоредби. Що се отнася до втората област обаче, Комисията смята, че са налице сериозни недостатъци, поставящи под въпрос цялостната ефективност на някои аспекти на производствата, свързани с деца. В тази връзка, предложеният проект на акт предвижда промени, които да адресират шест основни проблема. На първо място, с цел подобряване на ефективността на процедурата за връщане на дете, се въвеждат нови мерки: съсредоточаване на компетентност; възможност за съда в държавата членка, където е отведено детето, да разпореди спешни защитни мерки; определяне на отделни времеви рамки за производствата пред първоинстанционните и пред апелативните съдилища и др. Очаква се с новите правила срокът за връщане на дете да стане постижим. Що се отнася до решенията за настаняване, предвижда се създаването на самостоятелна процедура за съгласие, която да се прилага при всички случаи на трансгранично настаняване, заедно с определен срок, в който замолената държава членка да отговори на искането. С цел избягване на ненужно забавяне се премахва екзекватурата (процедурата за обявяване на съдебно решение, поставено в друга държава членка, за подлежащо на изпълнение), като същевременно се запазват някои процесуални гаранции за защита на правата на ответника. Подобно премахване на екзекватурата вече е осъществено в редица области, включително и в областта на семейното право. Въвежда се и задължение да се дава възможност на детето да изрази мнението си и се уеднаквяват приложимите стандарти относно изслушването. Предложението за Регламент предвижда и ориентировъчен срок за същинското изпълнение на решението, както и опция за предварително изпълнение. Не на последно място, проектът на акт цели да изясни редица аспекти от сферата на сътрудничество между централните органи: (1) кой може да поиска (2) какъв вид съдействие или информация (3) от кого и (4) при какви условия.

  III. Съгласно Рамковата позиция, внесена от Министерски съвет, Република България поддържа като цяло Предложението за Регламент и счита, че то отразява в голяма степен очакванията на държавите членки за преодоляване на проблемите, възникващи от приложението на действащия Регламент „Брюксел IIа“. Република България смята, че горепосоченият проект на акт засилва правната сигурност, увеличава гъвкавостта и осигурява достъп до правосъдие и ефективност на процедурите при запазване на националния суверенитет по отношение на материалното право относно родителската отговорност. Същевременно, Република България е на мнение, че Предложението за Регламент е балансирано и утвърждава както принципа на взаимно доверие в правните системи на държавите членки, така и принципа за съблюдаване на най-висшия интерес на детето. Що се отнася до финансовото въздействие, Република България очаква приемането на проекта на акт да доведе в краткосрочен план до някои разходи, свързани със запознаването на юристите с новите процедури. В дългосрочен план обаче чрез съсредоточаването на компетентността и премахването на екзекватурата следва да се реализират икономии на разходите в отделните дела и за правораздаването като цяло.

  IV. Горепосоченото Предложение за Регламент е разгледано от Комисията по правни въпроси на заседание, проведено на 14 септември 2016 г. В доклада на комисията е отбелязано, че членовете ѝ единодушно са подкрепили Рамковата позиция на Република България, както и проекта на акт, като същевременно са заключили, че са спазени принципите на субсидиарност и пропорционалност.

  V. Предложението за Регламент е разгледано и от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта (КВДМС) на заседание, проведено на 21 септември 2016 г. Членовете на КВДМС единодушно са подкрепили проекта на акт и са приели за сведение Рамковата позиция на Република България.

  VI. След състоялото се обсъждане по Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, Народното събрание на Република България, чрез Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове изразява следното СТАНОВИЩЕ, което да бъде изпратено до Европейските институции в рамките на политическия диалог:

  1. КЕВКЕФ подкрепя инициативата на Европейската комисия за преразглеждане на Регламента „Брюксел IIа“, с цел премахване на пречките пред свободното движение на съдебни решения и подобряване на защитата на висшите интереси на детето чрез опростяване на процедурите и повишаване на тяхната ефективност. По този начин, на базата на взаимно доверие, следва да се доизгради Европейското пространство на правосъдие и основни права.

  2. КЕВКЕФ счита, че Предложението за Регламент съответства на принципа на субсидиарност, определен в чл. 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), тъй като целите му могат да бъдат постигнати най-добре на равнището на Съюза. По отношение на разглежданата материя ЕС има споделена компетентност, която вече е упражнил с приемането на Регламент „Брюксел IIа“. Член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) позволява Съюзът да развива съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, което се основава на принципа на взаимно признаване на съдебните и извънсъдебните решения. Освен това е дадена възможност за премахване на пречките пред правилното протичане на гражданските производства, като при необходимост се насърчава съвместимостта на гражданскопроцесуалните правила, приложими в държавите членки.

  3. КЕВКЕФ смята, че е спазен принципът на пропорционалност, определен в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като с настоящото предложение не се надхвърля необходимото за постигането на целите и то няма да доведе до финансови или административни тежести за гражданите. Предвижда се да бъдат засегнати до известна степен националните материалноправни норми, но това следва да гарантира пълна ефективност на Регламента и да позволи на лицата да упражняват изцяло своите права.

  4. КЕВКЕФ приветства разпоредбите на Предложението за Регламент, целящи да дадат възможност на децата да изразят мнението си, особено като се има предвид, че всички държави-членки на ЕС вече са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето.

  5. Не на последно място, КЕВКЕФ отчита, че редица аспекти на необходимата координация между националните законодателства не биха могли да бъдат постигнати самостоятелно от държавите членки. Премахването на екзекватурата, усъвършенстването на правилата относно сътрудничеството между централните органи, както и разпоредбите, засягащи трансграничното настаняване и основанията за отказ, следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза.


  С оглед на гореизложеното, след състоялото се обсъждане в КЕВКЕФ, докладът и становището към него бяха приети единодушно с 10 гласа “за”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума