Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
19/10/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-41/20.10.2016

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет на 19.09.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИTE ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  ДОКЛАД


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет на 19.09.2016 г.


  На своето заседание, проведено на 19 октомври 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-жа Росица Станкова – заместник главен директор на главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ към Министерски съвет и г-н Румен Младенов - директор на дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация" към същата агенция.

  I. Предложеният законопроект цели да внесе изменения, които са насочени към по-ясното и точно прилагане на част от разпоредбите на Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г., за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. Следва да се има предвид, че горепосочената Директива e въведена от сега действащия Закон за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН).

  II. В Параграф 1 и 2 от законопроекта е предвидено да се въведат изменения и допълнения на ЗЗНН, с които да се разясни използваната терминология във връзка с разпорежданията за общите и индивидуалните нива на запасите, като актове на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси (ДА „ДРВВЗ). Следва да се има предвид, че агенцията изпълнява функциите на централна структура за управление на запасите, съответно тя осъществява контрол върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти. Параграф 3 от настоящия законопроект цели да внесе изменения, които са насочени към постигане на по-голяма яснота в прилагането на методите за изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания и на среднодневното потребление, съответно за определяне нивата на запасите. Предвижда се крайният срок за създаване на запасите да бъде променен от 30 април на 1 май, като по този начин се избегне засичането на стар и нов период.

  III. Другата група промени е по отношение на глобите и имуществените санкции. Предлага се така посочените да са в размер на 500 лв. на тон върху количествени запаси, поради факта, че сега действащата санкция е несъразмерна. Освен това според вносителите, задаването на фиксиран размер на имуществената санкция би довело до по-голяма сигурност при определянето на крайния ù размер, както и защита на интересите на държавата и правата на частните лица.

  Не на последно място, законопроектът предвиждат изменения и допълнения в Търговския закон, които са насочени към разширяване на обхвата на лицата, по отношение на които се налага ограничение за последващо участие в управителните органи на търговските дружества. Следва да се има предвид, че ограниченията ще се отнасят само за тези лица, които не са погасили задълженията си.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 602-01-51, внесен от Министерски съвет на 19.09.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума