Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
16/11/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-45/16.11.2016 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закон за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 8 юли 2016 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 16 ноември 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закон за защита от дискриминация, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие г-жа Деница Сачева – заместник-министър на труда и социалната политика.

  I. С настоящия законопроект се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. Предложените изменения в Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр.) са в резултат на поети ангажименти от Република България в отговор на писмо от Главна дирекция “Правосъдие и потребители” на Европейската комисия. Повод за кореспонденцията е Решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 16 юли 2015 г. по дело C-83/14 (“ЧЕЗ Разпределение България” АД срещу Комисията за защита от дискриминация), постановено във връзка с преюдициално запитване на Административния съд-София град.

  II. В писмото си ЕК посочва, че въведеното в настоящия закон определение за непряка дискриминация не съответства на Директива 2000/43/ЕО. В чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр. се посочва като непряка дискриминация поставянето на лица в по-неблагоприятно положение на основата на тяхната раса или етнически произход. От своя страна Директивата не изисква да се установява на каква точно основа или поради каква причина тези хора са поставени в по-малко благоприятно положение. В тази връзка е отчетено, че действащите разпоредби в българското законодателство намаляват защитата срещу дискриминация, установена в Директива 2000/43/ЕО (по-специално чл. 1 и чл. 2, параграф 1 от нея).

  III. От своя страна СЕС е заключил, че тълкуването на Директивата не допуска национални разпоредби, съгласно които, за да се приеме наличие на дискриминация, трябва да са засегнати установени в закон права или интереси. Достатъчно е спорната практика да представлява по-малко благоприятно третиране на едно лице спрямо друго въз основа на неговата раса или етнически произход. Направен е извод, че § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр. ограничава нивото на защита от дискриминация, заложено в член 2, параграф 2, букви „а“ и „б“ от Директивата, и следователно е несъвместим с нея.

  IV. Не на последно място следва да се отбележи, че настоящият законопроект не предвижда да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Предложените промени имат за цел да допринесат за хармонизирането на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2000/43/ЕО и да разширят обхвата на Закона за защита от дискриминация като включат и защита на лица, които търпят неблагоприятно третиране, наред с лицата, които са защитени на основата на тяхната раса или етнически произход.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 602-01-43, внесен от Министерски съвет на 08 юли 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума