Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-49/15.12.2016 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона на защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15.11.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона на защита на конкуренцията, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на икономиката: г-жа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и г-жа Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги“ в същата дирекция. От страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) присъстваха г-н Димитър Кюмюрджиев – заместник-председател на КЗК, както и г-н Теодор Георгиев – и.д. директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“.

  I. Настоящият законопроект е насочен към хармонизирането на българската нормативна уредба с изискванията на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Целта е да се постигне ефективно упражняване на правото на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушенията на националните антитръстови норми и на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

  II. Предложените в законопроекта промени предвиждат да се даде право на всички физически и юридически лица да претендират обезщетение за претърпени вреди от нарушенията на антитръстовите норми, доколкото сред засегнатия кръг от лица могат да попаднат както конкурентни фирми, така и крайни потребители, контрагенти и други. Същевременно в проектозакона са включени разпоредби относно размера на евентуалното обезщетение и прехвърлянето на надценката по веригата на доставки. С цел да се осигури достатъчно време на потърпевшите да предявят иск за обезщетение, се предлагат правила относно прилагането на давностните срокове. В тази връзка законопроектът въвежда и оборимата презумпция, че картелът причинява вреди. По този начин следва от една страна да се улесни възможността увредените лица да докажат претенциите си за обезщетение, а от друга - да се гарантира правото на нарушителите да защитят своята позиция.

  III. С цел преодоляване на трудностите при доказване на антитръстови нарушения, проектозаконът предлага да се придаде обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията по отношение на извършването на нарушение и установения нарушител, както и в случаите на решение на комисията, което не е обжалвано или когато жалбата срещу него е оттеглена. В допълнение, законопроектът урежда въпроса за отговорността, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. В тези случаи лицата следва да носят солидарна отговорност за причинените вреди. Настоящият проект на закон предвижда и въвеждането на норми, които да улеснят достъпа на засегнатите лица до необходимите доказателства, с оглед обосноваване на техните искове. Същевременно гражданският съд ще има възможност да налага глоби и имуществени санкции на физически или юридически лица, когато не изпълнят разпореждане на съда да предоставят доказателства или са ги унищожили. Не на последно място, с предложения законопроект ще се изменят Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията като се добавят нови легални дефиниции, с цел достигане до еднакво и непротиворечиво прилагане на правилата на Директива 2014/104/ЕС.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона на защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15.11.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума