Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
25/09/2015 второ гласуване

  Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  към доклад вх. № 553-26-22 от 08. 09. 2015 г. относно законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.


  Предложение на народните представители Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:
  Създава се нов параграф:
  "§ …. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 1 в т. 4, след думите „Национална сигурност" се поставя запетая и се добавя „държавните служители по Закона за Държавна агенция „Разузнаване".
  2. В чл. 54б, ал. 3 след думите "вътрешните работи" се поставя запетая и се добавя "чл. 102, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване".
  3. В чл. 54е, ал. 1 след думите "вътрешните работи" се поставя запетая и се добавя "чл. 111 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване".
  4. В чл. 69:
  а) се създава нова ал. 4:
  "(4) Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване" придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им, когато имат 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Разузнаване", на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3."
  б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
  в) досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 4 и 7 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 5, 6 и 8 може да допълва осигурителният стаж по ал. 1, 2, 3 и 7."
  2. В чл. 127, ал. 5 думите "Националната разузнавателна служба" се заменят с "Държавната агенция "Разузнаване".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 17, т. 4, буква „б“ се изменя така:
  „(б) Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва осигурителният стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 17 т. 3 и 4 се изменят така:
  „3. В чл. 54е, ал. 1 след думите „вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „чл. 110 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, чл. 123 от Закона за Националната служба за охрана“;
  4. В чл. 69:
  а) Създават се нови ал. 5 и 5а:
  „(5) Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.
  (5а) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.“
  б) Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва осигурителният стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6.“
  в) В ал. 9 думите „ал. 1, 2, 3 и 6“ се заменят с „ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6“.
  г) В ал. 10 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1-3, 5 и 5а“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр.110 от 1999 г., бр.55 и 64 от 2000 г., бр.1, 35 и 41 от 2001 г., бр.1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр.8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр.12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр.38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр.17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр.41, 52, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр.33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр.23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр.16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр.45, 60, 77 и 100 от 2011 г., бр.7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр.15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр.1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр.12, 14, 22, 54 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а след думата „средства“ се добавя „офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана“.
  2. В чл. 54б, ал. 3 след думите „вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.
  3. В чл. 54е, ал. 1 след думите „вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „чл. 110 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, чл. 123 от Закона за Националната служба за охрана“.
  4. В чл. 69:
  а) Създават се нови ал. 5 и 5а:
  „(5) Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.
  (5а) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3.“
  б) Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва осигурителният стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6.“
  в) В ал. 9 думите „ал. 1, 2, 3 и 6“ се заменят с „ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6“.
  г) В ал. 10 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1-3, 5 и 5а“.“
  5. В чл. 127, ал. 5 думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.

  Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 18, а следващите параграфи да се преномерират:
  § 18. (1) До 31 декември 2015г. държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване.
  (2) До 31 декември 2015г. офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2, които до 31 декември 2015г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. (1) До 31 декември 2015 г. държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по този закон, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване.
  (2) До 31 декември 2015 г. офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г.“

  § 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 30 да се измени така:
  „§ 30. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г., с изключение на § 17, т. 4 относно чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 30:
  § 30. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г., с изключение на § 17, т. 4 относно чл. 69, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума