Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
13/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.
  Д О К Л А Д

  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.


  На свое заседание, проведено на 12 ноември 2015г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.
  На заседанието присъстваха: г-н Димитър Георгиев - председател на Държавна агенция "Национална сигурност", г-н Юлиан Харалампиев – зам. началник на Национална служба за охрана, г-н Драгомир Димитров – председател на Държавна агенция „Разузнаване“, г-н Борис Димитров - председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-н Георги Гатев – зам. председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, г-н Цветан Китов - председател на Държавна агенция „Технически операции“, г-жа Надежда Генова – директор на Дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите, г-н Иван Бенчев – зам. директор на Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ в Министерство на отбраната и г-н Георги Кръстев – съветник в политическия кабинет при Министерски съвет .
  Представителите на заинтересованите институции представиха Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016г., в частта бюджет на дейностите в областта на сигурността, които се изпълняват от Държавната агенция "Национална сигурност" /ДАНС/, Националната служба за охрана /НСО/, Държавната агенция "Разузнаване" /ДАР/, Служба „Военна информация“ /С“ВИ“/ към Министерство на отбраната /МО/, Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства /НБКСРС/ и Държавната агенция "Технически операции" /ДАТО/.
  Г-жа Надежда Генова – директор на Дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите представи Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016г. като маркира неговите основни показатели. Във връзка с консолидацията на публичните разходи в средносрочен план се предлагат промени в някои разпоредби в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и Закона за специалните разузнавателни средства.
  По време на дебатите, отношение по законопроекта взеха народните представители Цветан Цветанов, Димитър Лазаров, Димитър Дъбов, Атанас Мерджанов, Костадин Марков, Стефан Желев и Атанас Атанасов. Основните въпроси, които бяха засегнати се отнасяха до бюджетния показател текущи и капиталови разходи. Като израз на извършеното общо намаление на разходи за ДАНС се повдигна въпроса, свързан с изясняване на необходимостта от попълване на незаетите в Агенцията щатни бройки, с оглед недостига на средствата. Обсъди се и въпроса относно обезпечаването на недостатъчните средствата за изпълнение на оперативните дейностите на ДАР.
  След проведената дискусия, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 12 гласа „за”, 5 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:


  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума