Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
19/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14 октомври 2015 г.
  На 19.11.2015 г. беше проведено редовно заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Комисията). На заседанието присъстваха представители на: Министерски съвет - г-н Георги Кръстев, съветник на министър-председателя; Министерство на вътрешните работи - г-н Красимир Ципов, заместник-министър; Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) - г-н Димитър Георгиев, председател на ДАНС; Държавна агенция „Разузнаване” (ДАР) - ген. майор Драгомир Димитров, директор на ДАР.
  Като точка втора от дневния ред беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност”, № 502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14 октомври 2015 г. От името на вносителя мотивите за приемането му представи заместник-министърът на вътрешните работи г-н Красимир Ципов. Той подчерта, че предложените промени са резултат от стартиралия през 2013 г. проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Бенефициент по проекта е ДАНС, в чиято структура се предвижда да се създаде Националното звено.
  Г-н Ципов обърна внимание на факта, че анализи и оценки недвусмислено сочат, че действията на организираната престъпност включват най-често международни пътувания, обикновено насочени към трафик на хора, наркотици или други незаконни стоки, и че тероризмът има подчертано трансграничен характер и маршрутите на терористите преминават множество национални граници. В тази връзка към момента на ниво Европейски съюз (ЕС) е в ход диалог по създаване национални PNR звена и европейска PNR система.
  Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС) се създава национална правна уредба на получаването и обработването на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух. Правната уредба обхваща създаването на Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух; статута на неговия ръководител; дейността по получаване и обработване на резервационни данни от Националното звено; административно-наказателните разпоредби за неизпълнение на задълженията по новата глава шеста „а” „Дейност по получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух”; дефиниране на въведените нови понятия; посочване на промените, които следва да се извършат в други нормативни актове с оглед на измененията в ЗДАНС, както и други промени с оглед на дейността на ДАНС. В законопроекта са уредени начините за предоставяне на данните от Националното звено на компетентните органи; предвидени са срокове за съхранение на данните; предвидено е задължение за Националното звено да деперсонализира чрез маскиране получените лични данни; въведенти са разпоредби, уреждащи защитата на личните данни. Предвидени са наказания за въздушните превозвачи при неизпълнението на задълженията им по закона. Прецизирани са разпоредби относно конкурсите за назначаване на държавна служба в ДАНС, статутът на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от служителите.
  Народния представител Атанас Мерджанов заяви опасения, че законопроектът не е финансово обезпечен и че службите може да не са в състояние да отговорят на съвременните технологии. Изказа мнение, че не е необходимо страната ни първа да въвежда материя, създаваща опасения за правата на гражданите и че националните парламенти имат примат на европейския парламент.
  Народния представител Цветан Цветанов подкрепи законопроекта като уточни, че действително могат да се обсъдят финансовите въпроси и подчерта, че вчерашната позиция на Европейския парламент ясно показва, че темата за PNR данните е приоритетна и ще бъде заложена в бъдещите действия на Европейската комисия. Подчерта, че българският парламент активно участва в срещи, свързани със сигурността и следва да има позиция по въпросите.
  В подкрепа на законопроекта се изказа и н. пр. Димитър Лазаров като подчерта, че става дума за обмяна на информация на пътниците и че няма опасения за неправомерно засягане на правата на гражданите.
  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност”, № 502-01-85, внесен от Министерски съвет на 14 октомври 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:


  /ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума