Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
25/02/2016 първо гласуване

  Годишна програма за участието на Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз за 2016 г. № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
  КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз за 2016 г. № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г.

  На заседание, проведено на 25.02.2016 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз (2016 г.), приета с решение №57 от 2016г. на Министерски съвет и внесена на 29 януари 2016 г. От името на Министерски съвет участие в заседанието взе г-н Георги Кръстев.
  Председателят на Комисията г-н Димитър Лазаров направи кратко представяне на Годишната програма за 2016 г. Тя е приета от Министерски съвет на основание чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България и e в съответствие с работната програма на Европейската комисия за 2016 г., приоритетите на тройката Председателства на ЕС – Нидерландско, Словашко и Малтийско (1 януари 2016 г. – 30 юни 2017 г.) и програмата на Нидерландското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2016 г.). С разпореждане на Председателя на Народното събрание № 650-01-28/01.02.2016 г. програмата е разпределена на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за изготвяне на предложения с оглед на компетентността й.

  В изпълнение на задълженията си по чл. 114, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание членовете на Комисията обсъдиха:

  1. Приоритетните теми и позиции, предвидени в Годишната програма на Министерски съвет за 2016 г., които са разработени и обсъдени в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси на Република България.
  В Работната програма, изготвена от Министерски съвет като високоприоритетна се сочи областта „Миграция и сигурност”. Отчита се, че изпълнението на обновената стратегия за вътрешна сигурност на ЕС е от първостепенно значение. Необходимо е да се осигури по-добра свързаност между политиките в областта на миграцията и сигурността и външната политика, ефективното и интегрирано ползване на наличните инструменти и активни дипломатически усилия. Борбата с тероризма остава важен приоритет, който изисква прилагането на споразуменията за обмен на информация между службите за сигурност.

  2. Планираните нови инициативи в Работната програма на Европейската комисия за 2016 г. „Време е за промяна” (Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите, Страсбург, 27.10.2015) и по-конкретно следните области:

  - Област „Пространство на правосъдие и на основните права, изградено върху взаимно доверие”.
  В тази област се предвижда изпълнение на европейската програма за сигурност с предложения като преразглеждане на Рамковото решение относно тероризма.
  Ще се обърне по-голямо внимание на оперативното сътрудничество и инструментите, намиращи се в основата на взаимното доверие, което е от съществено значение за ефективното трансгранично правоприлагане, при пълно зачитане на основните права.
  През 2016 г. ще продължи работата по присъединяване на ЕС към Европейската конвенция по правата на човека.
  Реформата в областта на защита на данните (регламент и директива) и предложението относно резервационните данни на пътниците в ЕС следва да бъдат одобрени до края на годината. Европейската комисия се стреми към сключване на споразумение със САЩ относно предаването на личните данни за целите на правоприлагането, което осигурява необходимите гаранции, включително съдебен контрол на физическите лица.

  - Област „По-силен участник на световната сцена”.
  Предвижда се изготвянето на Нова глобална стратегия в областта на външната политика и политиката за сигурност; преглед и усъвършенстване на наличните инструменти с цел засилване на сигурността и развитието в партньорските държави; ще се предложат мерки за подпомагане на тези държави в подобряването на управлението на сектора за сигурност и изграждането на капацитет.

  След обсъждане и проведено гласуване Комисията предлага в проекта за Работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016) да се включат следните предложения и области на наблюдение във връзка с Механизъм за ранно предупреждение:


  1. Предложение за Директива за резервационни данни на пътниците (PNR) в ЕС;

  2. Действия за изпълнение на европейската програма за сигурност,

  3. Предложение за изменение на Рамковото решение за тероризма;

  4. Предложение за общ регламент относно защита на данните;

  5. Предложение за директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни


  След проведено обсъждане и последвалото гласуване, Комисията с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ подкрепи предложенията и предлага те да бъдат включени в Годишната програма на Народното събрание за участие на България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз за 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС
  …………………………………..

  /ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума