Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
12/11/2015

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2015г.
  На свое заседание, проведено съвместно с Комисията по енергетика на 12 ноември 2015 г., Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР обсъди проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на енергетиката: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-н Жечо Станков и г-н Николай Николов – зам.- министри; от Министерство на финансите: г-жа Росица Велкова – нач. отдел в Дирекция „Държавни разходи“, г-жа Вергиния Йончева – държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“ и г-н Румен Тушев – държавен експерт в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“; от Комисията за енергийно и водно регулиране: г-н Иван Иванов – председател, г-н Александър Йорданов и г-н Георги Златев – членове; от Агенцията за ядрено регулиране: г-н Борислав Станимиров – зам.- председател, г-жа Юлия Димитрова – главен секретар и г-жа Светломира Харизанова – главен счетоводител.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. в частта му за енергийния сектор беше представен от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. Приоритетите в бюджет 2016 са: устойчиво енергийно развитие на страната, ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива. Министерството на енергетиката ще провежда ясна и прозрачна енергийна политика, която ще цели да защитава държавния и обществения интерес и ще се основава на европейските принципи. За провеждане на държавната политика в областта на енергетиката, министерството си поставя една основна стратегическа цел - създаване на условия за сигурна, ефективна и екологично съобразена енергетика.
  Разходите за Министерство на енергетиката възлизат на обща стойност 210 192 000 лв., като от тях 94 633 000 лв. са от европейски фондове, по които то е бенефициент. Част от тези средства се осигуряват от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. От Републиканския бюджет Министерство на енергетиката получава 115 641 000 лв., които следва да обезпечат дейността както на министерството и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, така и на субсидиите за нефинансови предприятия за фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и фонд „Радиоактивни отпадъци“, субсидии за нефинансови предприятия, предвидени за компенсиране на разходите на "НЕК" в качеството й на обществен доставчик на електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциални цени и средства за изпълнение на финансови мерки по Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност. В заключение г-жа Петкова заяви, че определената рамка позволява на Министерството на енергетиката да изпълнява своите функции пълноценно.
  Г-н Иван Иванов представи бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране като обясни начина, по който се финансира комисията и изпълнението на законовите разпоредби. Законът за енергетиката казва, че КЕВР е самостоятелен орган, който се финансира от лицензионни такси, както и такси от глоби и санкции за неизпълнение на лицензионната дейност, като комисията събира над 11 милиона приходи годишно. Бюджетът на комисията, така както е предвидено за 2016 г., е 4,234 млн. лв. Практически комисията внася в бюджета повече от половината от приходите си, които общо влизат в цените на енергията на стоките и услугите, които предоставят енергийните дружества. Г-н Иван Иванов обоснова становището на КЕВР, че предвидения бюджет е изключително недостатъчен от гледна точка на все повече увеличаващите се нейни правомощия и задължения и помоли да бъде преразгледан, като бъде определен справедлив такъв. Предложението на КЕВР, което е обосновано със задълбочен анализ, е бюджета да възлиза на 6,202 млн. лв.
  Г-н Борис Станимиров представи бюджета на Агенцията за ядрено яегулиране, който е предвидено да възлиза на 4,127 млн. лв. при осигурени приходи от лицензионни такси, глоби и други в размер над 7,5 млн. лв.. Предвид на отговорните задачи на АЯР за 2016 година във връзка с оценка на заявлението на АЕЦ „Козлодуй“ за удължаване срока на експлоатация на 5-ти енерго блок, както и с други, важни за ядрената енергетика дейности, беше обосновано искане за увеличаване на бюджета на 4,571 млн. лв., като увеличението от 444 хил. лв. изцяло да се използва за увеличение на разходите за персонал. Г-н Станимиров посочи, че наличието на компетентен персонал е ключово за доверието на международните институции, като Международната агенция за атомна енергия, които също се очаква да дадат становище за нивото на безопасност на ядрените ни съоръжения.
  В последвалата дискусия представителите на БСП заявиха, че подкрепят изцяло обосновките на КЕВР и АЯР за необходимостта от увеличаване на техните бюджети, но също така подчертаха, че няма да подкрепят законопроекта за държавния бюджет за 2016 г., тъй като сега той отразава твърде консервативен подход при формирането на разходната част.
  Представителите на Патриотичния фронт и ГЕРБ подкрепят проектобюджета, с препоръки към бюджета на КЕВР и АЯР, който следва да отрази напълно обоснованите искания за увеличаване по съответните пера.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  „За” – 10 гласа, „Въздържали се” – 1 глас и „Против” – 7 гласа.

  В резултат на проведеното обсъждане Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопоект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
  ДЕЙНОСТТА НА ДКЕВР:
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума