Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
02/09/2009

  Годишния доклад на Омбудсмана на Република България за 2008 г.

  На редовно заседание, проведено на 02.09.2009 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите, разгледа Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен „Справедливостта е душата на добрата администрация”.
  Докладът се внася в Народното събрание на основание на чл. 22 от Закона за омбудсмана и представя основните приоритети и направления в политиките на институцията, нейните констатации, оценки, инициативи и препоръки към администрацията. Годишният доклад на омбудсмана няма само отчетен характер – това е акт, с който се поставят на вниманието на Народното събрание проблеми в работата на изпълнителната и местната власт на различни нива, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк и често тревожен обществен резонанс. Посочени са редица прояви на лоша и на добра администрация на централно и местно ниво.
  На базата на многобройните жалби и сигнали на граждани, на проверки, извършени по собствена инициатива, както и на анализ на изпълнението на препоръките на омбудсмана, в доклада се правят някои по-важни констатации, свързани със зачитанe правото на добро управление и добра администрация от страна на държавните органи и администрации:
  • Недостатъчна е прозрачността и отчетността на органите на властта. В това отношение, например, се подчертава като слабост невъвеждането на публични регистри на общинските ресурси – собственост, рекламни площи, жилища, европроекти и пр. Отбелязва се и прекомерното забавяне на въвеждането на унифицирани нормативни правила за предотвратяване на конфликт на интереси.
  • Гражданското участие при вземането на решения с широк обществен резонанс е незадоволително.
  • Недостатъчен и неефикасен е гражданският и парламентарен контрол върху МВР и службите за сигурност.
  • Правата на пациента често се нарушават.
  Доставчиците на обществени услуги (ток, парно, телефон и др.) често не зачитат потребителските права.
  • Няма ефикасен механизъм за представителство на държавата по дела пред Съда в Страсбург и за преодоляване на причините за негови осъдителни решения.
  • Има напредък, но не достатъчен, в реформата на местата за лишаване от свобода.

  В доклада се поставя акцент върху трудностите пред процеса на децентрализация на властта и прилагането на принципите на добро управление в местната власт. Изтъкват се наблюденията на омбудсмана, че финансовото управление на общините не е достатъчно прозрачно, че общинската администрация е мудна и недостатъчно отворена към гражданите.
  Годишният доклад е придружен и от подробни статистически данни - общият брой жалби и сигнали, получени от омбудсмана до 31.12.2008 г. е 8 836. По 87% от тях проверките са приключили, а по останалите институцията продължава да проучва обстоятелствата, набира допълнителна информация и полага усилия за успешното разрешаване на поставените проблеми. Броят на разгледаните жалби, по които омбудсманът се е произнесъл през 2008 г. се е увеличил в сравнение с 2007 г. с близо 30%. Най-много са оплакванията, свързани с устройство на територията и проблемите на собствеността (23%). На второ място са жалбите, свързани с обществените услуги (19%), а на трето – със социалните дейности (11%). От област София – град са постъпили 934 жалби, от Област Пловдив – 208. Следват област Варна – 155, област Плевен – 87, област Благоевград – 77, област Бургас – 76, област Русе.
  Положителна черта в дейността на националния омбудсман е, че неговите усилия надхвърлят индивидуалните случаи, поставяни пред него от гражданите и са насочени и към ангажиране на вниманието на институциите и на обществеността по редица важни въпроси, свързани с правата на човека и тяхното по-ефикасно зачитане от органите на властта.
  Докладът на омбудсмана за 2008 г. съдържа редица теми и проблеми, които могат да бъдат предмет на парламентарен контрол върху изпълнителната власт.
  В хода на дискусията бяха направени препоръки в следващия доклад да бъдат включени конкретни случаи, свързани с корупционни практики.
  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”; 0 „против” и 1 „въздържал се” приемат за сведение Доклада на омбудсмана на Република България за 2008 г. и предлагат на Народното събрание също да го приеме за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ:


  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума