Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
04/11/2009

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 29.10.2009 г.
  На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2009 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г., внесен от Министерския съвет на 29.10.2009 г., в частта култура, гражданско общество и медии.
  В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, на Българската телеграфна агенция, на Съвета за електронни медии, на Българското национално радио на Българската национална телевизия и на неправителствени организации.
  Държавният бюджет за 2010 г. беше представен от г-н Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите.

  * * *
  За 2010 г. за функция „Култура” по консолидираната фискална програма са предвидени общо разходи в размер на 373 000,0 хил. лв., които са 0,6% от брутния вътрешен продукт.
  В първоначално представения проект за бюджета на Министерството на културата за 2010 г. са предвидени 195 400,0 хил. лв. за разходи по политики и програми. В хода на обсъждане и съгласуване на проекта, при отчитане на бюджетната рамка при условия на икономически спад и финансова криза е разработен нов вариант на бюджет с общ размер на разходите от 145 000,0 хил. лв.
  Приетият от Министерски съвет проектобюджет предвижда разходи на Министерство на културата в размер на 102 543,4 хил. лв., от тях текущи разходи са 96 733,4 хил. лв. и 5 810,0 хил. лв. капиталови разходи.
  Стратегическите цели на Министерството на културата са: създаване на условия за устойчиво културно развитие, духовно консолидиране и просперитет на нацията; утвърждаване на българската национална идентичност, чрез изграждане образа на България като надежден партньор, с подчертан принос в укрепването и развитието на отношенията ни с ЕС и активизиране на международната дейност за популяризиране достиженията на българските творци и повишаване конкурентноспособността на българския културен продукт. Основните политики свързани с изпълнението на тези цели са:
  - политика в областта на опазване на културно-историческото наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги;
  - политика в областта на популяризиране на културата;
  - политика в областта на качественото образование по изкуство и култура.

  * * *
  В проекта за държавен бюджет за 2010 г. за юридически лица с нестопанска цел е предвидена държавната субсидия в размер на 10 612, 6 хил. лева. Субсидираните организациите са вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Паричните средства са предоставени за конкретни дейности при условията на упражнен контрол върху разходването на бюджетните кредити.
  Държавният финансов ресурс е насочен предимно към хора с увреждания, ветерани от войните, в звена за рехабилитация и възстановяване, към граждани в неравностойно положение и техни правозащитни организации. Така е осигурена възможност за по-пълноценното им включване във функционирането на гражданското общество.
  В Приложение № 4 от Законопроекта за държавния бюджет са вписани 19 организации, които са за хора с увреждания, както и: Съюзът на народните читалища; Българският червен кръст, субсидиран по Закона за Българския червен кръст; Рилската света обител “Рилски манастир”; Българският институт за стандартизация; Националният дарителски фонд „13 века България” и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство.
  Предвидени са средства за финансиране на проекти на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в размер на 900,0 хил. лв. Условията за кандидатстване и критериите за обществената значимост на проектите за финансиране са посочени в чл. 9, ал. 3 и ал. 4 на Проектозакона за държавния бюджет за 2010 г.

  * * *
  За Българската телеграфна агенция е предвидена субсидия в държавния бюджет от 4 185,0 хил. лв., без целеви трансфер за придобиване на дълготрайни материални активи. Разходите включват текуща дейност, технико-икономическо обслужване на кореспондентски бюра в чужбина, международни комуникации и техническо осигуряване, такси за членство в Алианса на европейските прес-агенции.
  За Съвета за електронни медии в законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. са предвидени разходи в размер на 1 400,0 хил. лв. Те са за осъществяване на основната му дейност съгласно Закона за радиото и телевизията, в това число и средства за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на основен ремонт на стойност 90,0 хил. лв. Предвидени са и приходи от такси за радио- и телевизионна дейност в размер на 1 000,0 хил. лв.
  С разчетените разходи за издръжка на Съвета за електронни медии се предоставят възможности за изпълнението и осъществяването на основните цели на програмите на регулаторния орган – лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни оператори на територията на страната и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на радио- и телевизионните оператори относно спазването на изискванията по законовите разпоредби и програмни лицензии, на професионалните критерии, на издадените указания по изпълнение на радио- и телевизионна дейност и др.
  За Българското национално радио в законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. са предвидени разходи в размер на 50 139,9 хил. лв. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 5 918,7 хил. лв.
  Предвидени са средства за подготовка, разпространение и издръжка на обема радиопрограми при нарастване на среднодневното часово излъчване; за такси за излъчване на програмите на БНР, за финансиране създаването и използване на правно защитен репертоар по Закона за авторското право и сродните му права и др.
  За Българската национална телевизия в законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. са предвидени разходи в размер на 70 088,0 хил. лв. Капиталовите разходи в т.ч. по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 15 343,6 хил. лв.
  Средствата за БНТ основно са за разпространение на телевизионна програма с национален обхват. В консолидираната фискална програма са включени „БНТ 1”, „БНТ Сат” и регионалните програми: „БНТ Пирин”, „БНТ Море”, „БНТ Пловдив” и „БНТ Север”.

  * * *
  В § 64 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. се отлага за следващо време действието на § 2, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2010 и 2011 г. Текстовете определят държавното субсидиране на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия и Българското национално радио на основание издръжка, определен от Министерския съвет норматив за час програма и отсрочване на финансирането от фонд “Радио и телевизия” по чл. 103 от Закона за радиото и телевизията.

  * * *

  В обсъждането на законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. се формира общото мнение, че субсидирането на културата; организациите на гражданското общество; медиите и регулаторния орган е недостатъчно, но това се дължи на очакванията за намаляващ брутен продукт за 2010 г.
  В хода на дискусията бяха изразени опасения относно основни проблеми по изпълнение на бюджета за 2010 г., както и очакванията за неизпълнение на заложената приходна част в условията на финансова криза. Същевременно цифровизацията на радио- и телевизионната дейност изисква огромен финансов ресурс, което налага търсенето на източници за допълнително финансиране.
  Бяха направени предложения да бъдат дадени възможности за коригиране на бюджетната рамка на държавните културни институти със средства от преизпълнение на планираните им приходи, както и за поетапно въвеждане на системата на делегираните бюджета.

  След проведеното гласуване, на основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по гражданско общество и медии с 8 гласа “за”, 4 “против” и 0 “въздържал се”

  Р Е Ш И:

  Подкрепя Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 29.10.2009 г., в частта му за културата, гражданското общество и медиите, с включен проект на бюджет на съдебната власт със становище от Министерския съвет, и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Даниела Петрова

  Форма за търсене
  Ключова дума