Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
18/11/2009

  Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 954-01-45, внесен от Даниела Маринова Петрова и Вяра Димитрова Петрова на 13.11.2009 г.


  На редовно заседание, проведено на 18.11.2009 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 954-01-45, внесен от Даниела Петрова и Вяра Петрова на 13.11.2009 г.
  На заседанието присъстваха проф. Георги Бакалов – председател на Държавна агенция „Архиви”, г-н Пламен Георгиев – заместник-председател на Държавна агенция „Архиви” и г-н Росен Иванов – юридически съветник на проф. Божидар Димитров.
  Законопроектът бе представен от г-жа Даниела Петрова.
  В приетия през 2007 г. Закон за Националния архивен фонд се определя структурата на Държавна агенция „Архиви”, която е на бюджетна издръжка при Министерски съвет. Агенцията включва освен два централни държавни архива, и териториални държавни архиви, чийто обект на дейност са документите на държавните и общинските институции на територията на областите.
  С предлаганите промени се цели оптимизиране структурата на Националния архивен фонд като се закрият териториалните държавни архиви, а техните функции да се поемат от регионалните архиви. По този начин ще се дадат повече правомощия на ръководителите на регионалните звена, ще се оптимизира работата, ще се засили контрола от страна на централното ръководство и ще се ограничат излишните разходи.
  Законопроектът е в съответствие със Закона за регионалното развитие и с бюджетната рамка на правителството. Предложените промени определят по-коректно профила и обекта на дейност на Централния държавен архив и правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция „Архиви”.

  След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за националния архивен фонд, № 954-01-45, внесен от Даниела Петрова и Вяра Петрова на 13.11.2009г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума