Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
27/01/2010

  Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954-01-53, внесен от Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев на 09. 12. 2009 г., приет на първо гласуване на 14.01.2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Проект
  ІІ гласуване


  ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА
  И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

  (Обн. ДВ. бр.50 от 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 2000г., попр. бр.34 от 2001г., изм. бр.75 от 2002г., изм. бр.55 от 2004г., изм. бр.28 от 2005г., изм. бр.74 от 2005г., изм. бр.93 от 2005г., изм. бр.99 от 2005г., изм. бр.103 от 2005г., изм. бр.21 от 2006г., изм. бр.41 от 2006г., изм. бр.106 от 2006г., изм. бр.84 от 2007г., бр. 19 от 2009 г., доп. бр. 42 от 2009 г., изм. бр. 74 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 17 ал. 5, след думата «труда» се добавя: «за срок от 3 години».
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. В чл. 17, ал. 5 накрая се добавя „за срок от 3 години”.

  Комисията предлага да се създаде наименование „Преходни разпоредби”.

  §2. В Преходните и заключителни разпоредби се създават § 9а и § 9б:
  «§ 9а. (1) Министърът на културата в срок до два месеца след влизането на закона в сила обявявя конкурсите по чл. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 4 и чл. 17, ал. 3.
  (2) В случаите, когато правоотношенията на директорите на държавните културни институти са възникнали съгласно чл. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 5 или чл. 17, ал. 3, конкурс се обявяват не по-късно от един месец след изтичането на срока на правоотношението за всеки отделен случай.
  § 9б. Заварените трудови правоотношения на работниците и служителите в българските културни институти в чужбина се запазват до изтичане на сроковете им.”

  Предложение от н.п. Даниела Петрова, н.п. Силвия Хубенова и н.п. Красимир Велчев:
  1. В чл. 17 ал. 5, след думата «труда» се добавя: «за срок от 3 години».
  2. В Преходните и заключителни разпоредби се създават § 9а и § 9б:
  „§ 9а. Заварените трудови правоотношения за неопределено време на директорите на държавни културни институти, възникнали въз основа на конкурс, се запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на чл. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 4 и чл. 17, ал. 3, но не за повече от 6 месеца от влизането на този закон в сила”.
  „§ 9б. Заварените трудови правоотношения на работниците и служителите в българските културни институти в чужбина се запазват до изтичане на сроковете им.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения за неопределено време на директорите на държавни културни институти, включително тези, възникнали въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, се запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на чл. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 4 и чл. 17, ал. 3, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон.”

  Комисията предлага да се създаде § 3:
  „§ 3. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения на работниците и служителите в българските културни институти в чужбина се запазват до изтичане на сроковете им.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума