Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
13/05/2010

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен от Силвия Хубенова и група народни представители на 28.04.2010 г.  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА


  (Обн. ДВ. бр. 138 от 24 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр. 112 от 29 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр. 120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр. 93 от 22 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр. 105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 10 от 30 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм.. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5.Юни 2009г. изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.)
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за заглавието на закона и предлага следната редакция:

  „ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА”.

  § 1. В чл.24 ал.1 цифрата „9" се заменя с „5", цифрата „5" се заменя с „3" и цифрата „4" се заменя с „2".

  Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
  § 1. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Съветът за електронни медии се състои от пет члена, които се избират от Народното събрание.
  (2) Всяка парламентарна група може да предложи не повече от две кандидатури за член на СЕМ.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите „всяка квота" се заменят с „квотата на Народното събрание и през 3 години от квотата на президента."
  2. Алинея 2 изменя така:
  „(2) ) Едно лице не може да бъде член на Съвета за електронни медии повече от два мандата. Мандатите не могат да бъдат последователни."

  Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
  § 2. В чл. 29, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Членовете на СЕМ се избират за срок от 6 години.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  §3. Мандатът на член от Съвета за електронни медии, който е втори последователен, се прекратява от деня на влизане в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  §4. След изтичане на две години съставът на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. След изтичане на две години от влизане в сила на този закон съставът на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.


  §5. В 10-дневен срок от влизане в сила на закона се прекратява чрез жребий мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Президента. При последващо назначаване на член от Съвета, той се назначава при спазване на принципите на обновяване съгласно чл. 29, ал. 1

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В 10-дневен срок от влизане в сила на този закон мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Президента, се прекратява чрез жребий.


  § 6. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  София, 13.05.2010 г. Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума