Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
26/05/2010

  Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 05.05.2010 г.
  Д о к л а д

  Проект
  ІІ гласуване

  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

  (Обн. ДВ. бр. 89 от 1996 г., изм. бр.95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г, бр. 28 и бр. 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., изм. и дои. бр.42 и бр. 74 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 9б, ал.1 думите „не по-малко от две трети” се заменят с „повече от половината”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 32 :
  а) в ал. 1 думата „едномесечен” се заменя с „двугодишен”;
  б) в ал. 2 думата „едномесечен” се заменя с „тримесечен”.

  2. В § 34 думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова:
  Параграф 2 да се измени така:
  „§ 2. В 34 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.


  Предложение от н.п. Даниела Петрова:
  След § 2 да се създаде преходна разпоредба с § 3:

  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  § 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.
  (2) Ако не бъде свикан конгреса по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде преходна разпоредба с § 3:

  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
  § 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.
  (2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова

  Форма за търсене
  Ключова дума