Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
16/06/2010

  Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива, № 002-00-29, внесена на 01.06.2010 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 16 юни 2010 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива, № 002-00-29, внесена на 01.06.2010 г.
  На заседанието присъстваха от: Министерство на външните работи, дирекция „Европейски съюз” – Ася Трайчева; Атанаска Колева – старши експертен сътрудник в отдел Европейско право” на Народното събрание.
  Правната база за Европейската гражданска инициатива е в Договора за Европейския съюз, Дял ІІ „Разпоредби относно демократичните принципи”, чл. 11. Там е предвидено, че най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави – членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените й правомощия. Предложението следва да е по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на договорите е необходим юридически акт на Съюза.
  Приемането на регламента е с цел определяне на реда за реализиране на европейски граждански инициативи. Очакванията са с въвеждането на една такава гражданска инициатива да се засили влиянието на европейските граждани в политиката на Европейския съюз и да допринесе за намаляване на демократичния дефицит.
  При изготвянето на регламента Европейската комисия се е стремяла европейските граждански инициативи да са представителни за интересите на европейските граждани; да се избегне възможността за злоупотреби с това право; процедурата да бъде разбираема и лесна за използване и да не се стига до прекомерно увеличаване на административните разходи на държавите-членки.
  Правото да организират гражданска инициатива имат физическите лица, граждани на ЕС или юридическите лица, установени в държава –членка на Европейския съюз. Единствено гражданите на Съюза имат правото да подкрепят дадена гражданска инициатива, а минималната възраст за участие в инициативата да отговаря на минималната възраст за участие в избори за Европейски парламент.
  Минималният брой подписи във всяка държава – членка, чиито граждани ще се включат в инициативата, т.е. всяка една от тези 9 държави – членки, се определя въз основа на принципа на дегресивна пропорционалност, като се отчитат разликите в броя на населението на държавите – членки. За България необходимият брой подписи е 13 500.
  На 14 юни 2010 г. Съвета по общи въпроси реши броят на подписите, необходими за внасянето на искане в Комисията да бъде намален от 300 000 на 100 000.
  След събирането на 100 000 подписи от най-малко 3 държави –членки се предвижда задължително предоставяне на становище на Европейската комисия в срок от 2 месеца по допустимостта на конкретната инициатива.
  В срок от 3 месеца и с цел ограничаване на административните разходи, държавите – членки следва сами да определят механизма за проверка на валидността на събраните изявления за подкрепа.
  В предложението за регламент са предвидени изисквания за осигуряване на пълна защита на личните данни при обработването им от организаторите, от държавите – членки и от Комисията.
  Проектът предоставя достатъчно механизми за избягване на злоупотреби с правото на европейска гражданска инициатива като същевременно урежда ясна и лесна за използване процедура за реализиране на гражданските инициативи.
  По време на дискусията народните представители проявиха интерес относно начина на функциониране на процедурата, по-която ще се извършва европейска гражданска инициатива. Те изразиха подкрепата си на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 9 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” подкрепи Рамковата позиция на Министерски съвет по т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданска инициатива, № 002-00-29, внесена на 01.06.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова

  Форма за търсене
  Ключова дума