Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
08/09/2010

  Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г.

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 08.09.2010 г. бе разгледан законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г..
  За участие в заседанието бяха поканени представители на: Съюза на издателите в България, Съюза на българските журналисти, Българската асоциация на регионалните медии, Националното сдружение на общините в България, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Държавна агенция „Архиви”, Българска нацонална филмотека.
  Законопроектът бе представен от г-н Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата.
  Законът за задължителното депозиране на печатни и други произведения предвижда произведените в Република България печатни произведения, аудиовизуални и електронни документи, звукозаписи и филми, подлежащи на депозиране по този закон да съдържат следната информация: наименование и адрес на издателя, съответно на продуцента; място на издаване, съответно на осъществяване или създаване; наименование и адрес на производителя; година на издаване, съответно на осъществяване или създаване; както и международен стандартен номер на изданието, ако има такъв. Отговорността за наличието и достоверността на информацията се носи от издателя.
  Вносителят предлага ново изискване – за произведените у нас периодични печатни произведения да се публикува и информация, идентифицираща действителния собственик на издателя. С предложението в чл. 7а, ал. 1 от законопроекта „произведените в Република България периодични печатни произведения публикуват в първия брой за всяка календарна година информация, идентифицираща действителния собственик на издателя” се цели постигането на яснота относно собствеността на печатните медии. Предвижда се издателите на периодични печатни произведения да подават декларация по образец в Министерството на културата, с която се идентифицира действителният собственик на издателя. Министерството на културата в 10-дневен срок от получаването на декларациите публикува на интернет страницата си информацията от тях.
  Съгласно законопроекта административнонаказателна отговорност носят не само издателите, но и производителите и разпространителите за наличието на изискуемата информация. Кметовете на общините трябва да осъществяват контрола за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите за наличие на необходимата информация върху разпространяваните, съответно произведените периодични печатни произведения. Приходите от глобите и имуществените санкции следва да постъпват по бюджетите на местните общини. Това предложение е продиктувано от обстоятелството, че печатните произведения се разпространяват на територията на цялата страна.
  В законопроекта е разписано и определение на понятията „действителен собственик” и „периодични печатни произведения”.
  По време на дискусията народните представители изразиха подкрепата си относно необходимостта от предлаганите промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Обект на дискусия бе предложението контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите относно наличието на необходимата информация върху произведените периодични печатни произведения да се осъществява от кметовете на общините. Направено бе предложение всички произведени у нас периодични и печатни произведения да публикуват в редакционното каре на всеки един брой информация, идентифицираща действителния собственик на издателя.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 002-01-67, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума