Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
23/09/2010

  Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14.05.2010 г. и № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков на 08.06.2010 г.  Общ проект
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

  (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., доп., бр. 99 от 9.11.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 22.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 70 от 29.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., б р. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г., изм., бр. 47 от 22.06.2010 г., в сила от 22.06.2010 г.)

  § 1. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата и да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.”
  §2. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 12а:
  „12а. Взема решение за незабавно преустановяване излъчването на предаване, което уврежда или създава опасност от увреждане на физическото, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие на децата, след мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето сключват ежегодно в срок до 31 март споразумение за защита на децата от съдържание, което уврежда или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие.”
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето разработват критерии за оценка на съдържание, което уврежда или създава опасност от увреждане на физическото, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие на децата.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 3. В чл. 38 се създава ал. 3:
  „(3) Обжалването на решенията на Съвета за електронни медии по чл. 32, ал. 1, т. 12а не спира изпълнението им.”

  § 4. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 16-18” се заменят с „чл. 16, чл. 18”, думите „чл. 75, ал. 1 и ал. 3-9” се заменят с „чл. 75, ал. 1, ал. 3-6 и ал. 8”, думите „чл. 77-79” се заменят с „чл. 78, чл. 79”, а думите „чл. 19, ал. 1” се отменят.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) За нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 17, чл. 17а, чл. 19, ал. 1, чл. 75, ал. 7 и ал. 9, и чл. 77 на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.
  „(5) При повторно нарушение по ал. 4 имуществената санкция е в двоен размер.”

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 5. Предвидените в чл. 32, ал. 5 критерии се изработват в 6-месечен срок от влизане на закона в сила.

  § 6. В Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 36 от 18.04.2003 г., в сила от 18.04.2003 г., бр. 63 от 15.07.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 24.07.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 9:
  „(9) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо или нравствено развитие или за тяхната чест и репутация.”
  2. Създава се чл. 10а:
  „Неприкосновеност на личния живот
  Чл. 10а. Всяко дете има право на закрила от незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконни посегателства срещу неговата чест и репутация.”
  3. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 12 се изменя така:
  „(12) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 11а разпространява сведения и данни за личността на дете, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. - при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко наказание.”
  б) Създава се ал. 14:
  „(14) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което в нарушение на чл. 8, ал. 9 допусне участието на дете в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това създаде опасност за неговото физическо, психическо или нравствено развитие или за неговата чест и репутация, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.”
  4. В чл. 46, ал. 2 след думите „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11” се поставя запетая и се добавя „12 и 14”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума