Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
17/11/2010

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г., № 030-00-37, внесен от Съвета за електронни медии на 02.11.2010 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 17 ноември 2010 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. В заседанието участваха членовете на съвета: Георги Лозанов, Анна Хаджиева, Георги Стоименов и София Владимирова. Отчетът бе представен от Георги Лозанов - председател на Съвета за електронни медии (СЕМ).
  С промените от началото на 2010 г. в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) се регламентира СЕМ да представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за второто полугодие на предходната година и го публикува на страницата си в интернет.
  Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. обхваща времето, когато е транспонирана Директивата за аудиовизуални медийни услуги, с която са разписани нови правомощия и зони за регулиране на СЕМ по съдържанието. През този период съставът на регулатора бе обновен, а по-късно и редуциран от 9 члена на 5.
  През отчетния период е обявена и проведена първата процедура за издаване на лицензии за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез мрежи за наземно цифрово разпространение, вследствие на което са издадени 18 лицензии. От постановените 143 решения за изменение на индивидуални лицензии, 109 са за удължаване на срока на лицензиите.
  Според отчета процесът на прегрупиране на радиопазара продължава, издадени са 23 лицензии за прехвърляне. Регистрирани са 8 телевизионни и 6 радиопрограми. По отношение на раздел пети на публичния регистър Съветът отбелязва, че не може да отдели административен ресурс за неговото поддържане. Трудностите за данните са свързани със значителния обем на документи, некоректното предоставяне на информацията давана от предприятията, необходимостта от два пъти годишно да се предоставя информация от същите и големият им брой – над 400, вписани в регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията.
  През първото полугодие на тази година от дирекция „Мониторинг” е извършено наблюдение в общ обем на 13 855 часа на 25 програми на обществени оператори и 133 програми на търговски оператори, от тях 74 са телевизионни, а 84 са радиопрограми, 65 са програмите с национален териториален обхват, а 93 с регионален обхват. Наблюдавани са 8 065 часа телевизионни програми и 5 790 часа радиопрограми. В сравнение със същия период на предходната 2009 г. обемът на наблюдение е намалял с 1300 часа.
  При функционирането от 4 години насам на Интегрираната система за мониторинг (ИСМ) са установени големи пропуски и проблеми при осъществяването на основните й функции, тя често дефектира. Не са намерени решения за максимално използване на нейните възможностите. Това налага предприемането на мерки и преосмисляне на цялостната дейност в това отношение и бъдещето функциониране на ИСМ. Като алтернативен метод за доставяне на архив на съдържанието на програмите се осъществяват паралелни аудио и видео записи на радио и телевизионна продукция.
  Най-голям е делът на мониторинга върху програми с формати и предавания, които съдържат потенциален риск за нарушение на принципите на радио и телевизионната дейност и програми с обхват и аудитория, определяща високата им степен на обществено влияние.
  За първите 6 месеца на настоящата година са издадени 198 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) със 75 повече за цялата 2009 г., когато техния брой е най-голям за цялата история на регулаторния орган. Значително преобладават нарушенията свързани с чл.125в от ЗРТ, извършени от предприятия, които разпространяват български и чуждестранни програми и не са изпълнили задължението да предоставят на СЕМ списъци на програмите и документите, свързани с придобиването на правата за тяхното разпространение.
  Като пропуски в дейността на мониторинга в отчетения период са отбелязани:
  - необходимостта от подобряване на организацията на административно-наказателното производство във всичките му фази;
  - липсата на правомощия на Съвета за извършване на проверки на място в предприятия, осъществяващи електронни съобщения, затруднява съставянето на АУАН за разпространяването на нерегистрирани програми;
  - както и необходимостта от действия за по-пълноценна защита на надзорната функция на регионалните центрове, за по-нататъшно усъвършенстване квалификацията на ръководителите на регионалните центрове по административно-наказателната дейност.
  По отношение на административно-наказателната дейност на Съвета, като проблемни области са отбелязани трудностите при връчване на съобщения и на съставените в отсъствие на нарушителите актове за установяване на административни нарушения.
  Всички решения на Съвета, свързани с провежданите конкурси за издаване на индивидуална лицензия за радиодейност през 2009 г. са обжалвани пред ВАС. От приключилите дела 13 са решени в полза на Съвета и едно решение е отменено. Повечето от обжалваните актовете пред ВАС за установяване на публични държавни вземания също са потвърдени от съда.
  През първото шестмесечие на 2010 г. бяха проведени изборите за генерални директори на БНТ и на БНР. Преди провеждането на двата избора за генерални директори СЕМ организира публични дискусии за работата и мисията на двете обществени медии, самият избор се провежда при открита публична процедура – както при събеседванията с кандидатите на двата поста, така и при процедурата на двустепенно гласуване на открити заседания. През отчетният период е обсъден и приет Отчета на Управителния съвет на Българското национално радио за програмната, технологичната и инвестиционната дейност през тригодишния мандат на управление на обществената медия – от юни 2007 до април 2010 година.
  Във връзка с програмното развитие на БНТ са издадени 2 лицензии за цифрово разпространение – за програма на БНТ 1 и регионална програма БНТ София. Издадени са и лицензии за създаване на програми, които да се разпространяват чрез наземно аналогово радиоразпръскване: на БНР – за регионална програма Радио Бургас; на БНТ – за регионална програма БНТ София, която е с политематичен профил и се предвижда да се разпространява от 1-ви февруари 2011 г. През юни месец е удължен срока на действие с 15 години на лицензията за радиодейност на СУ „Св. Климент Охридски”, който осъществява дейност като обществен доставчик на радиоуслуги. Програмата е с наименование „Алма Матер – Класик ФМ”, която е с местен обхват на разпространение за гр. София.
  За периода на първото шестмесечие на тази година Съветът обнови и разшири съставът на Експертния си съвет, които в момента е от 22 представители от различни области на обществения живот. Дейността на Експертния съвет е свързана с обсъждане на казуси от медийно съдържание, изготвят се становища и експертни тематични мнения.
  В отчета си за първото полугодие СЕМ е посочил, че е изпълнил изискването на § 94 от ПЗР на ЗРТ в тримесечен срок да публикува на интернет страницата си протоколите от заседанията на Национален съвет за радио и телевизия /1998-2001/, и впоследствие, след 2001 година - от заседания на СЕМ.
  В изпълнение на препоръките на Сметната палата след извършения одит на СЕМ за периода: от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. продължава започната дейност от 2009 г. по тяхното изпълнение. Определени са приоритетите за осъществяването на надзорна дейност от дирекция „Мониторинг” на СЕМ. Предстои приемането на нов Правилник за структурата, функциите и дейността на дирекция „Мониторинг”. Одобрени са показателите за измерването на резултатите от надзорната дейност. Заедно с това са утвърдени критерии за включването на обекти на надзор в графиците за наблюдение, съобразно степента на риска. Ведно с това е прието становище на Съвета относно Критерии за ограничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от регулатора. Не е изпълнена препоръката за създаване на единна база-данни на доставчиците на медийни услуги и разпространяваните от тях програми. Не са утвърдени от съветниците, реда и процедурите за разпределяне, възлагане, отчитане и контрол върху изпълнението на задачите при организирането на мониторинга. Също така не е разработен и приет нов вътрешен акт с методичен характер – „технологична карта” за унифициране на работата на експертите при осъществяването на надзора.
  В отчета за първото полугодие на тази година са изброени няколко основни проблема, като:
  - силната комерсализация на съдържанието, остри конкурси битки и стагнация на рекламния пазар; финансовата криза на БНТ;
  - разминаването между програмната дейност в областта на радиокомуникацията и параметрите й, записани в лицензиите;
  - неусвоените ресурси в областта на радиокомуникацията в пограничните райони и малките населени места;
  - отложеното с години актуализиране на списъка със значими събития; недостатъчната защита на интелектуалната собственост;
  - неефективната и анахронична технологична обезпеченост на мониторинговите задачи на регулатора, особено извън столицата и при цифровото разпространение на аудио-визуални продукти.
  По време на дискусията народните представители проявиха интерес по отношение на:
  - прозрачността на конкурсите за издаване на лицензии;
  - за работата с неправителствените организации;
  - за дейността на регулаторния орган с Министерството на културата по отношение на контрола по спазването на авторските права;
  - спазването на изискването за квотата от програмното време, което да бъде предназначено за европейски произведения, създадени от независими продуценти.

  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медии единодушно приеха за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:


  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума