Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
23/02/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2),№ 102-02-4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание, проведено на 23.02.2011 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите, разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102-02-4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.
  В заседанието на Комисията взеха участие от Министерство на културата: Вежди Рашидов – министър, Тодор Чобанов – заместник-министър, Боян Милушев – парламентарен секретар, Деяна Данаилова – директор на дирекция „Културна политика”; от Министерство на външните работи: Иван Пиперков – н-к отдел в дирекция „ООН и глобални въпроси”, Виолета Цанкова – дирекция „ООН и глобални въпроси”.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2).
  Споразумението между правителство на Република България и ЮНЕСКО е сключено в съответствие с резолюция на 35-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, проведена през октомври 2009 г.
  Целта на споразумението е Регионалният център да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в региона, да допринася за практическото й приложение в Югоизточна Европа, да насърчава сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно равнище и да осъществява инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от региона.
  Споразумението задължава правителството на България да осигури всички финансови или непарични ресурси, необходими за администрирането и правилното функциониране на центъра, които трябва да бъдат най-малко на равностойността на 200 000 евро годишно. От своя страна ЮНЕСКО ще осигурява съдействие под формата на техническа помощ за програмните дейности на центъра.
  Ратифицирането на споразумението между правителството на Република България и ЮНЕСКО ще допринесе да се съхрани богатото нематериално културно наследство, страната ни ще стане лидер сред страните от Югоизточна Европа със своя богат опит и с работата на Центъра в София.
  Споразумението влиза в сила след подписването му и след като страните по него взаимно са се информирали в писмена форма, че всички формалности, изисквани за тази цел по вътрешното законодателство на България и вътрешните разпоредби на ЮНЕСКО са изпълнени. Датата на получаване на последното известие се счита за дата на влизане в сила на настоящото Споразумение.
  Срокът на действие на Споразумението е шест години и се счита за подновено, освен ако не бъде другояче прекратено от която и да е от страните. Прекратяването може да стане едностранно. То влиза в сила в срок от шестдесет дни след получаването на известие, изпратено от едната от страните по Споразумението до другата.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102-02-4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума