Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
14/04/2011

  Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г., № 139-00-68, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.11 г.
  КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

  КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ

  № 153-00-1/20.04.2011 г.


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г., № 139-00-68, внесен от Омбудсмана на Република България на 31. 03. 2011 г.


  На проведеното на 14. 04. 2011 г. съвместно заседание, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледаха и обсъдиха Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г., внесен в Народното събрание на основание чл. 22 от Закона за омбудсмана.
  На заседанието присъстваха г-н Константин Пенчев-Омбудсман на Република България, г-жа Росица Тоткова - главен секретар на омбудсмана и г-жа Роза Георгиева - началник кабинет на омбудсмана.
  Докладът бе представен от г-н Константин Пенчев.
  В своето експозе той подчерта, че през 2010 г. са подадени най- много оплаквания за целия период на съществуване на институцията омбудсман - 3687, което е с 37% повече в сравнение с 2009 г. Следва изводът, че у хората значително се е повишило доверието към институцията, след заявените намерения на новоизбрания омбудсман да работи в защита на правата на всички уязвими и слаби групи в обществото. Осъзнавайки нуждата на хората от личен контакт със застъпника на техните права и свободи след встъпването си в длъжност г-н Пенчев е открил личен приемен ден за граждани. Областите, в които институцията успява да помогне на хората при споровете им с администрацията и с доставчиците на обществени услуги стават все повече.
  Човешките права и особено правата на хората с увреждания и на социално уязвимите групи, трябва да се превърнат в център на политиките на държавно и общинско ниво.
  Като един от основните акценти в дейността на омбудсмана за 2010 г. бе посочен гражданският контрол за спазване правата на детето и децентрализацията на социалните услуги.
  Най-голям е броят на жалбите за нарушени права на потребители от доставчиците на обществени услуги – топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване, мобилни и интернет комуникации. Значителен е броят и на сигналите за незаконно строителство, в областта на социалната политика, правоохранителната и съдебната система, здравеопазването и образованието.
  В доклада са представени и резултатите от направените проверки по многобройните жалби, свързани с прояви на лоша администрация в сферата на градоустройството и проблемите на собствеността; с правото на достъп до качествено здравеопазване и образование; правото на добра администрация и правото на чиста околна среда.
  Г-н Константин Пенчев отдели специално внимание на направените предложения от страна на омбудсмана за промяна в законодателството - в Закона за устройство на територията, Закона за защита на потребителите, Закона за местните данъци и такси, Закона за електронните съобщения и др. Изразено беше задоволство от факта, че институцията омбудсман е определена за национален превантивен механизъм, съгласно Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, ратифицирана от Народното събрание.
  В последвалата дискусия народните представители и от трите комисии изразиха подкрепата си за дейността на институцията и насърчиха активното участие на омбудсмана в законодателния процес със законодателни предложения и идеи, които произтичат от неговите проверки и самосезирания, в съответствие с приетия от Народното събрание Правилник за организацията и дейността на омбудсмана.
  Изказани бяха мнения, че хората започват все повече да вярват на институцията, имат по-големи очаквания от нея и това е една от причините за повишаване на гражданската им активност.
  Председателят на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите сподели, че вследствие на повишената активност на институцията и доброто взаимодействие и сътрудничество с Омбудсмана, е намалял броят на жалбите и сигналите до Комисията през този период.
  В тази логика и в духа на вече установената парламентарна практика, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по културата, гражданското общество и медиите единодушно приемат за сведение Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г. и предлагат на Народното събрание също да го приеме за сведение, като вземе акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.
  Комисиите предлагат и Проект за решение, което трябва да бъде разискано и прието от Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА
  НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ:

  ЙОРДАН БАКАЛОВ


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО
  ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  по Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г.  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана

  РЕШИ:

  Приема за сведение Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България за 2010 г., като взема акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.

  Решението е прието от 41-ото Народно събрание на …………….
  2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  ЦецкаЦачева
  Форма за търсене
  Ключова дума