Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
08/06/2011 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за администрацията, № 154-01-42, внесен от Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 08.06.2011 г. бе разгледан Законопроект за допълнение на Закона за администрацията, № 154-01-42, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г. В заседанието взеха участие Гергана Жулева и Александър Кашъмов от Фондация „Програма Достъп до Информация”.
  Със законопроекта се предлага допълнение в Закона за администрация, чрез което областният управител да организира и поддържа публичен регистър на актовете си, издадени в изпълнение на неговите правомощия в интернет страницата на областната администрация. Предвижда се в срок до три месеца да се въведат в публичния регистър всички предходни актове, издадени от областните управители от съответната област до създаването на регистъра.
  Предлага се и промяна в Закона за достъп до обществена информация с текст, регламентиращ задължението на областните управители да публикуват на интернет страниците издадените от тях актове.
  С приетия през 1998 г. Закон за администрацията се урежда: структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им; правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация и се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за органите на местното самоуправление.
  С приетият през 2000 г. Закон за достъп до обществена информация се уреждат обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. Законът съдържа правилата, както и ограниченията за предоставянето на обществена информация. В този закон с цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт е регламентирано в чл. 15 задължението периодично да се публикува актуална информация, включително и списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия. Съгласно чл. 15а „иинформацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт”, както и съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.
  В становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройство се посочва, че „при възприемане на направеното предложение би се стигнало до дублиране на разпоредби от действащото законодателство.” В становището на Администрацията на Министерския съвет се напомня, че „съгласно чл. 12, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс правото на достъп до информацията в производството на лица, които не са страни по него, се осъществява по Закона за достъп до обществената информация”.
  В становището си Администрацията на Министерския съвет изразява и не споделяне на твърдението в мотивите към законопроекта, че за изпълнението на новата дейност няма да са необходими допълнителни средства, тъй като тя ще се извършва от персонала на съответната областна администрация. Според тях създаването на един такъв регистър е свързано с допълнителни финансови и човешки ресурси за 28 областни администрации: закупуване на софтуер, осигуряване на поддръжка; възлагане на длъжностно лице, което да осъществява поддържането на регистъра, както и на функции по координация и контрол на посочената дейност на централно ниво. Изразяват се и съмнения относно реалистичността на задълженията, предвидени да се изпълнят в тримесечен срок от влизането в сила на закона да се организира и стартира регистъра, както и да се въведат всички издадени дотогава актове.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 4 гласа „за”, 1 „против” и 9 „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за администрацията, № 154-01-42, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума