Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
22/06/2011 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 22.06.2011 г. бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения,№ 102-01-36, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г. В заседанието взеха участие от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Първан Русинов – заместник-министър, Андриана Атанасова – директор на дирекция „Съобщения”, Албена Лазарова – парламентарен секретар; от Комисията за регулиране на съобщенията: Веселин Божков – председател, Десислава Преображенска – член; от Съвета за електронни медии: Емилия Станева – директор на дирекция „Лицензиране и регистриране”; от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори: Гриша Камбуров – изпълнителен директор.
  Законопроектът бе представен от г-н Първан Русинов.
  Законът за електронните съобщения урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на електронните съобщения и не се прилага по отношение на съдържанието на пренасяните електронни съобщения, както и при тяхното осъществяване. Със законопроекта се предлага да бъдат въведени в националното законодателство разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009 в областта на електронните съобщения.
  В глава четвърта на раздел VI, отнасящ се за взаимодействието между Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии се предлага да се създадат три нови члена: 49а, 49б и 49в. На Съвета за електронни медии е дадено правото да регистрира по реда на Закона за радиото и телевизията радио- и телевизионните оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на страната. Регистрацията дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно Закона за електронните съобщения, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване.
  Въведена е и процедурата, съгласно която Комисията за регулиране на съобщенията може да възложи задължение за пренос на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи за разпространение на определени радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи се използват от значителен брой крайни потребители като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми. Програмите се определят от Съвета за електронни медии съгласно реда на Закона за радиото и телевизията. Комисията за регулиране на съобщенията преразглежда наложените задължения с оглед на тяхното продължаване, изменяне или отменяне най-малко веднъж на всеки пет години.
  С цел гарантиране на разпространението на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио предприятието, придобило от Българската телекомуникационна компания необходимите съоръжения и инфраструктура, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос се задължава да разпространява тези програми качествено въз основа на договор при цени, покриващи разходите за предоставянето на услугите и подходяща норма на печалба. При последващо прехвърляне на съоръженията и инфраструктурата, осигуряващи тази дейност задължението за разпространяване преминава към предприятието, придобило съответната инфраструктура.
  С § 215 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, с чл. 125м – 125п се предлага в глава шеста от Закона за радиото и телевизията да се създаде раздел VII – „Регистрация на радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за аудитория извън територията на Република България”. При определени условия Съветът за електронни медии може да откаже регистрация. Сроковете на регистрациите са безсрочни. При установени нарушения на предвидените принципи по чл. 125н, ал.1 регистрацията може да бъде заличена с решение на Съвета за електронни медии. В изпратеното становище на Съвета до Комисията по културата, гражданското общество и медиите, касаещо този параграф се предлага:
  - да отпаднат думите „предимно или изключително” в чл. 125н, ал. 1;
  - нова редакция в чл. 125к от действащия Закон за радиото и телевизията – „програми, които са предназначени за разпространение за аудитория извън територията на Република България и се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, които са на територията на Република България, подлежат на регистрация и се включват в първи раздел на публичния регистър по ал. 1, т. 1.”
  По-време на дискусията народните представители проявиха интерес по отношение на разпоредбите, касаещи защитата на правата на потребителите, както и условията за прекратяване на срочните договори.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 102-01-36, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума